Olet täällä

Yritys- ja rahoitusoikeus

Yritys- ja rahoitusoikeus

Tunnus: LAW2LK001

Laajuus: 3 op (81 h)

Ajoitus: 3. lukukausi

Opetuskieli: suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen (FINA)

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut juridiikan perusteet (LAW1LK101) tai vastaavan opintojakson.

Oppimistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva eri yritysmuodoista, joissa liiketoimintaa voidaan harjoittaa, sekä niihin liittyvistä vastuista. Opiskelija saa perustiedot eri yritysmuotoihin liittyvistä päätöksentekoa ja edustamisvaltaa koskevista normistoista. Lisäksi opiskelija oppii tuntemaan velkasuhteita, vakuuksia ja maksukyvyttömyyttä koskevan keskeisen sääntelyn.

Sisältö

Yritysoikeus

  • Elinkeinon harjoittamisen oikeus
  • Yritysmuodot
  • Yrityksen toimielimet, päätöksenteko ja edustaminen

Rahoitusoikeus

  • Velkasuhdetta koskeva sääntely
  • Vakuudet
  • Maksukyvyttömyys ja saatavien perintä

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 81 h opiskelijan työtä. Lähiopetus 30 h (4 h / vko), Kirjallinen koe 2 h, Itsenäinen työskentely 48 h. Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Harri Malkki

Oppimateriaali

Kyläkallio, K., Yritysjuridiikka. (2013).
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.
 

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 

Arvosanat/Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tuntee yhtiöoikeuden perusteet ja velkasuhteet sekä henkilö- ja esinevakuuksien perusjuridiikan.

Opiskelija tuntee laajemmin yhtiöoikeuden eri tunnusmerkit ja toimintaan liittyvät vastuut. Hän käsittää velkasuhteen laajemmin ja osaa yhdistää takauksen ja eri esinevakuudet velkasuhteeseen ja yhtiöoikeuteen.

Opiskelijalla on selkeä käsitys eri yritysmuodoista. Hän tuntee yksityiskohtaisesti velkasuhteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä omaa selkeän kokonaiskäsityksen henkilö- ja esinevakuuksien yksityiskohtaisista ominaispiirteistä.

Taidot

 

Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja tunnistaa velkasuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät yleisimmät vakuusmuodot.

 

 

Opiskelija osaa hakea juridista tietoa yllä mainituista asioista. Hän ymmärtää yllä mainittujen eri oikeudenalojen yhteyksiä ja osaa operoida saamansa tiedon avulla.

 

 

Opiskelija kykenee soveltamaan yllä mainittuja yritys- ja rahoitusoikeuteen liittyviä tietoja käytännön työtehtävissään. Hän tuntee eri rahoitusvaihtoehdot yksityiskohtaisesti ja osaa yhdistää nämä tehtäviinsä.

 

Pätevyys

Ei arvioida.

Ei arvioida.

Ei arvioida.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

 

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown