Olet täällä

Juridiikan perusteet

Juridiikan perusteet

Tunnus: LAW1LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan suomalaista oikeusjärjestelmää eurooppalaisen oikeusjärjestyksen osana ja kehittää valmiuksiaan vastuulliseen yhteiskunnan normit huomioon ottavaan liiketaloudelliseen toimintaan. Opiskelijan oma oikeudellinen ajattelukyky jäsentyy ja soveltamisvalmius kasvaa tukemaan liiketalouden opiskelua. Ammatillisesti merkityksellisen juridisen tiedon hakemisen valmiudet ja soveltamisen edellytykset kehittyvät erityisesti yksityisoikeuden alueella. Opiskelija oppii ymmärtämään sopimuksen peruselementit ja sopimukseen liittyvien vastuiden merkityksen.

Sisältö

  • Suomalainen oikeusjärjestelmä ja oikeudelliset säännöt
  • Euroopan union ja eurooppaoikeus
  • Juridiset peruskäsitteet
  • Tuomioistuimet, oikeusprosessi
  • Vahingonkorvaus
  • Sopimuksen peruselementit
  • Edustus ja valtuuttaminen
  • Liikekauppa ja hyvä liiketapa
  • Kuluttajankauppa ja markkinointisäännökset

Kansainvälisyys

Suomalainen oikeusjärjestelmä eurooppalaisen oikeusjärjestelmän osana

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso on mahdollista suorittaa joko lähi- tai virtuaalitoteutuksena:

Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti verkko-opintojaksona LAW8HH001.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ( AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeessa. Kokeiden aikataulu ja ilmoittautumislomake lähetetään opiskelijaksi valituille kutsukirjeen mukana. Aikataulu ja lomake löytyvät myös opiskelijan MyNetistä.

Vastuuopettajat

Marjukka Laine
Sanna Saarnia
Heidi Théman

Oppimateriaalit

Kyläkallio, K. 2013. Yritysjuridiikka. Porvoo.

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
 Tiedot

 Opiskelija on käsitys suomalaisen oikeusjärjestelmän keskeisistä osista. Hän osaa keskeisiä varallisuusoikeudellisia käsitteitä, tuntee sopimuksen peruselementit ja hallitsee perustiedot irtaimen kaupan juridisesta sääntelystä.

 Opiskelijalla on käsitys suomalaisesta oikeusjärjestelmästä. Hän osaa keskeiset varallisuusoikeudelliset käsitteet, tuntee sopimuksen peruselementit sekä irtaimen kaupan osapuolten keskeiset oikeudet ja velvoitteet.

 Opiskelijalla on selkeä käsitys suomalaisesta oikeusjärjestelmästä osana Euroopan unionia.  Hän osaa keskeiset varallisuusoikeudelliset käsitteet, hallitsee sopimuksen peruselementit ja irtaimen kaupan osapuolten oikeudet ja velvoitteet.

 Taidot

 Opiskelija osaa hakea juridista tietoa ja soveltaa sitä selkeässä yksityisoikeudellisessa tapauksessa. Hän osaa käyttää joitakin juridisia peruskäsitteitä.

 Opiskelija osaa hakea juridista tietoa oikeista lähteistä ja soveltaa sitä selkeässä yksityisoikeudellisessa tapauksessa. Hän osaa käyttää useita juridisia peruskäsitteitä.

 Opiskelija osaa hakea juridista tietoa oikeista lähteistä, käyttää rinnakkain useampaa tietolähdettä ja soveltaa sitä selkeässä yksityisoikeudellisessa tapauksessa. Hän käyttää oppimiaan juridisia käsitteitä oikein. Hän osaa laatia yksinkertaisen yksityisoikeudellisen asiakirjan.

 Pätevyys

 Ei arvioida.

 Ei arvioida.

 Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown