Olet täällä

Työelämän kehittämistehtävään liittyvän, uuden tutkimustiedon kokoaminen, tulkinta ja kriittinen arviointi

Työelämän kehittämistehtävään liittyvän, uuden tutkimustiedon kokoaminen, tulkinta ja kriittinen arviointi

Tunnus: KEH2SYAMK

Laajuus: 5 op

Ajoitus: Lukukausi 1-3

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto

Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa koota relevanttia, omiin työtehtäviinsä liittyvää tutkimustietoa systemaattisesti ja tehokkaasti sekä ymmärtää tiedon tuottamisen mahdollisuudet uuden kehittämisen prosesseissa.

 

Sisältö:

  • Tutkimusongelman määrittäminen
  • Aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen tutustuminen
  • Tutkimussuunnitelma, -tehtävä, -menetelmät ja aineiston hankinta
  • Aineiston analyysi ja tulokset
  • Tulosten tulkinta ja soveltaminen työelämään

 

Opetus- ja oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia sekä omaan työelämän kehittämistehtävän liittyvän tutkimustiedon kokoaminen, analysointi ja soveltaminen.

 

Vastuuopettajat: Kari Puronaho ja Timo Vuorimaa.

 

Oppimateriaali: Tutkimus- ja markkinointitutkimuskirjallisuutta valinnan ja työelämän kehittämistehtävään soveltuvuuden mukaan 200-400 sivua.

 

Arviointiperusteet: Toteutetun tiedonhankinnan, tiedon analysoinnin ja soveltamisen arviointi asteikolla 0-5, missä kiitettävä on 5, hyvä 4 ja 3, tyydyttävä 2 ja 1 sekä hylätty 0.