Olet täällä

Verkkokerronnan keinot journalismissa

Verkkokerronnan keinot journalismissa

Tunnus: JOU8YJ002
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: YJO2017
Opintojakson taso: ylempi AMK
Opintojakson tyyppi: vapaavalintainen

Edeltävyydet
Journalistin työ I-IV tai vastaavat taidot

Oppimistavoitteet ja arviointi
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa laajan journalistisen kokonaisuuden verkkoon. Kokonaisuus voi sisältää tekstiä, kuvia, videota, grafiikkaa, animaatiota, podcasteja, livestreamausta, pelillisiä osia, 3D-elementtejä. hakea laajasta aineistosta mielekkäitä ja merkityksellisiä kokonaisuuksia verkon eri ilmaisumuotoihin. hyödyntää tiedonhankintataitojaan monipuolisesti ja lähdekriittisesti sekä ymmärtää, miten hankittu tieto kannattaa kertoa yleisölle.

Arvosana 1
Osaa tehdä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa osaa käyttää valitsemaansa ilmaisukeinoa kokonaisuuteen sopivalla tavalla osaa arvioida omaa toimintaansa ja osaamistaan tuottaa toimeksiannon mukaista, julkaisukelpoista sisältöä.

Arvosana 3
Edellisten lisäksi tuottaa ideoita ja antaa rakentavaa palautetta tuottaa ratkaisuja ongelmatilanteissa tuottaa annetussa aikataulussa sisältöä useammalla kuin yhdellä välineellä siten että sisältö tukee kokonaisuutta tunnistaa vahvuutensa ja on kehityshakuinen

Arvosana 5
Edellisten lisäksi ideoi ja etsii toimivia ja oivaltavia ratkaisuja ryhmässä hyödyntää kiinnostavasti välineiden ilmaisukeinoja ja mahdollisuuksia tuottaa mielenkiintoista ja merkityksellistä journalistista sisältöä työryhmän jäsenenä osaa suunnitella aikataulunsa ja työskentelynsä sisällön mukaan ja muun kokonaisuuden ehdoilla pystyy ratkomaan prosessiin liittyviä ongelmatilanteita ja ottaa vastuuta

Arviointitavat
Oppimispäiväkirja. Palautekeskustelut prosessin aikana.

Työelämäyhteydet
Opintojakso voidaan tehdä omassa työssä tai työelämäprojektina.

Sisältö
Projektin ideointi ja suunnittelu monimediaalisen kokonaisuuden suunnittelu ja rakentaminen sekä tiedonhankinta moniammatillinen yhteistyö verkkokerronnan keinot eri välineiden mahdollisuudet

Oppimistavat
Opintojaksolla hyödynnetään aiemmin hankittua välinetaitoa ja jaetaan osaamista. Lisäksi pidetään tietoiskuja ja ohjausta eri välineiden käyttöön. Tuotos julkaistaan joko yhteisenä projektina, koulutusohjelman verkkolehdessä tai opiskelijoiden omissa kanavissa.

Kirjallisuus
Ilmoitetaan erikseen

Vastuuopettajat
Miisa Jääskeläinen, Pasila Reetta Nousiainen, Pasila

Countdown