Olet täällä

Ammatillisen osaamisen syventäminen

Ammatillisen osaamisen syventäminen

Tunnus: JOU8YJ001
Laajuus: 3 – 10 op
Kieli: suomi
OPS: YJO2017
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelijalla on perustason taidot ja osaaminen.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1

Opiskelija tunnistaa nykyisen osaamisensa ja oppimistarpeensa ja osaa asettaa omia oppimistavoitteita. Opiskelija osaa hankkia osaamisen kehittymistä tukevaa uutta tietoa ja esimerkkejä. Opiskelija osaa kuvata omaa toimintaansa ja hyödyntää palautetta.

Arvosana 3

Edellisten lisäksi opiskelija kykenee soveltamaan hankkimaansa tietoa omaan työhönsä ja reflektoimaan sen valossa omaa kehittymistään. Osaa ratkaista ongelmatilanteita. Osaa tehdä yhteistyötä. Opiskelija hakee aktiivisesti palautetta, kokeilee ja on kehityshaluinen.

Arvosana 5

Edellisten lisäksi pystyy työnäytteissään osoittamaan huomattavaa osaamisen kehittymistä. Osaa jakaa aktiivisesti tietoa työyhteisössään. Hän osaa analysoida kriittisesti tiedonlähteitään ja omaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Työelämäyhteydet
Opintojakso tehdään omassa työssä.

Kansainvälisyys
Omaa osaamista analysoidaan ja reflektoidaan myös kansainvälisten lähteiden ja esimerkkien valossa.

Sisältö ja oppimistavat
Itsenäistä työskentelyä työpaikalla / omassa työssä / yrittäjänä. Opiskelija tekee suunnitelman, jonka hyväksyttää vastuuopettajalla. Opiskelija hankkii suunnitelmaan kirjattua tietoa ja analysoi soveltuvia esimerkkejä ja kirjoittaa niiden pohjalta raportin / esseen. Opiskelija dokumentoi tekemäänsä oppimispäiväkirjaan ja kokoaa osaamisestaan työnäytteitä, joiden esittelystä sovitaan vastuuopettajan kanssa. Opiskelija käy alku- väli- ja loppukeskustelun työnantajan ja vastuuopettajan kanssa.

Countdown