Olet täällä

Toimittaja yrittäjänä ja journalistinen projekti

Toimittaja yrittäjänä ja journalistinen projekti
 • Tunnus: JOU4KJ005
 • Laajuus: 3 – 5 op (81 – 135 h)
 • Ajoitus: 2.–7. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen
 • Opetussuunnitelma: JOURA10

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää freetoimittajan työn luonteen
 • tuntee mediamaailmaa ja löytää itselleen sopivia kohdejulkaisuja
 • osaa ideoida asiakaslähtöisesti juttuja ja muita journalistisia tuotteita ja palveluita
 • osaa myydä ja hinnoitella juttunsa
 • osaa laskutuksen ja tuntee freen verotuskäytännöt
 • tuntee omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa freemarkkinoilla
 • osaa suunnitella ja aikatauluttaa omaa työtään

Sisältö

Freetyön perusteet 1 op

 • Markkinoihin tutustuminen ja omien kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien kartoittaminen
 • Myyvän jutun ideointi
 • Jutun myyminen ja hinnoittelu
 • Neuvottelutaito
 • Kokemusten analysointi, arviointi ja jakaminen

Freekokemuksen kartuttaminen 2 op (+ vapaavalintaisesti 2 op)

 • Juttujen tai muiden journalististen palveluiden ideointi, toteuttaminen ja myyminen itseä kiinnostaviin kohdejulkaisuihin
 • Kokemuksen analysointi ja arviointi

Opiskelija ei voi sisällyttää tähän opintojaksoon työskentelyä, juttuja tai muita journalistisia sisältöjä, jotka ovat osa jonkin muun opintojakson suorituista.

Työelämäyhteydet

Opiskelija tutustuu mediamaailmaan ja etsii omille jutuilleen ostajia. Yhteydenpito ja neuvottelut toimitusten edustajien kanssa ovat olennainen osa opintojakson sisältöä. Myös oppimistehtäviin sisältyy yhteydenottoja työelämään. Opintojaksoon liittyy asiantuntijavierailu.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Freetyön perusteet
Lähiopetus 16 h (2 h / vk)
Itsenäinen opiskelu 10 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Freekokemuksen kartuttaminen
Itsenäinen työskentely 54 h (+ 54 h)

Freetyön perusteissa tehdään oppimistehtäviä. Freekokemuksen kartuttaminen perustuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelija saa halutessaan ohjausta. Toteuttamistaan jutuista tai muista journalistisista tuotteista opiskelija kokoaa portfolion, johon sisältyy ohjeen mukainen oman toiminnan analysointi ja arviointi. Portfolioon ei voi sisällyttää työskentelyä, juttuja tai muita journalistisia sisältöjä, jotka ovat osa jonkin muun opintojakson suorituista.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opiskelija voi suorittaa koko opintojakson hyödyntämällä freekokemustaan. Hän kokoaa portfolion, johon liittää juttujen lisäksi kuvauksen toimeksiannoista ja ohjeen mukaisen pohdinnan, jossa käsittelee omia kokemuksia freetoimittajan arjesta ja markkinoista opintojakson oppimateriaalin valossa. Opiskelija ei voi sisällyttää tähän opintojaksoon työskentelyä, juttuja tai muita journalistisia sisältöjä, jotka ovat osa jonkin muun opintojakson suorituista.

Jos opiskelijan opintojakson suoritus jää kesken, näytöllä suoritetut osuudet eivät siirry seuraavaan toteutukseen. Aiemmat sopimukset eivät sido seuraavan toteutuksen opettajaa.

Vastuuopettajat

Kaarina Järventaus, Pasila
Miisa Jääskeläinen, Pasila

Oppimateriaalit

Jokinen, H. 2008. Mustaa valkoisella. Freelance-journalistin opas. Suomen journalistiliitto. Helsinki.
Jumppanen, A. & Savolainen, P. 2005. Free-sopimuksen ABC.
KUKA media 2009. Inforviestintä.
www.freet.fi
www.aikakausmedia.fi
http://www.sanomalehdet.fi/
www.kultti.fi

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat 5 Kiitettävä 3 Hyvä 1 Tyydyttävä
  Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti teoriatietoja oman toimintansa kehittämiseksi
Osaa analysoida, arvioida ja kehittää itsenäisesti omaa toimintansa.
Osaa ennakkoluulottomasti ja oma-aloitteisesti löytää uusia toimeksiantajia  ja tuottaa niille sopivia juttuideoita, jotka myös toteuttaa opintojakson aikana.
Osaa analysoida ja arvioida epäonnistuneitakin juttutarjouksia ja korjata tehokkaasti toimintaansa niiden pohjalta.

Opiskelija osaa ohjatusti löytää ratkaisuja oman toimintansa kehittämiseksi .
Löytää uusia toimeksiantajia ja osaa tuottaa niille sopivia juttuideoita. Hyödyntää tehokkaasti vanhoja kontakteja.
Osaa arvioida tarjoustensa vahvuudet ja heikot kohdat ja pystyy niiden saaman vastaanoton pohjalta esittämään realistisia parannusehdotuksia oman toimintansa kehittämiseksi.
Pystyy toteuttamaan vähintään yhden toimeksiannon opintojakson aikana.

Opiskelija osaa ohjatusti muuttaa toimintatapojaan.
Löytää ohjatusti uusia toimeksiantajia  ja osaa jonkin verran hyödyntää vanhoja kontakteja ja tarjota niille sopivia juttuideoita.
Osaa kuvata omaa toimintaansa ja  tunnistaa juttuideoiden saaman palautteen perusteella vahvuutensa ja haasteensa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Freetyön perusteet (hyväksytty / täydennettävä)
Oppimistehtävät 100 %

Freekokemuksen kartuttaminen (hyväksytty / täydennettävä)
Portfolio 100 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown