Olet täällä

Tulevaisuuspaja

Tulevaisuuspaja

Tunnus: JOU2YJ001
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: YJO2017
Opintojakson taso: ylempi AMK
Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojakso luo pohjaa kehittämistyölle.

Opintojakso sidotaan aitoihin työelämäesimerkkeihin.

Oppimistavoitteet ja arviointi

Opiskelija osaa

 • havainnoida nykyhetken ilmiöitä tulevaisuuden näkökulmasta
 • tuntee tulevaisuudentutkimuksen käsitteitä ja metodeja
 • soveltaa tulevaisuustyökaluja käytännön esimerkkeihin
 • soveltaa tulevaisuusnäkökulmaa omassa kehittämistyössään.

Arvosana 1

 • osaa havainnoida ilmiöitä tulevaisuusnäkökulmasta
 • käyttää tulevaisuudentutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja metodeja
 • hyödyntää jossakin määrin tulevaisuusnäkökulmaa omassa työssään

Arvosana 3

Edellisten lisäksi

 • osaa analysoida ilmiöitä tulevaisuusnäkökulmasta
 • hyödyntää aihealueeseen liittyvää kirjallisuutta omassa työssään
 • käyttää tarkoituksenmukaisesti metodia tai työkalua käytännön tilanteissa / omassa työssään.

Arvosana 5

Edellisten lisäksi

 • ideoi ja etsii luovia ratkaisuja käytännön esimerkkeihin
 • hyödyntää luovasti metodia / työkaluja omassa kehittämistyössään
 • arvioi toimintaasa ja tunnistaa kehittämistarpeita

Sisältö

 • Katsaus tulevaisuudentutkimukseen
 • Keskeiset käsitteet: esim. trendi, megatrendi, heikko signaali, visio, skenaario
 • Tulevaisuuden ennakoinnin prosessi
 • Ennakointityökalut
 • Ennakointitaidot

Oppimistavat

 • Ennakkotehtävä ja välitehtävät sekä niihin liittyvää luettavaa
 • Työpajatyöskentelyä
 • Omaan kehittämistyöhön liittyvä kirjallinen koonti opitusta
 • Työelämävierailuja / -vieraita

Kirjallisuus

Yhteiseti luettava kirjallisuus ilmoitetaan kunkin toteutuksen suunnitelmassa.

Kukin opiskelija valitsee lisäksi kehittämistyönsä kannalta keskeistä kirjallisuutta.

Vastuuopettajat

Miisa Jääskeläinen, Pasila

Reetta Nousiainen, Pasila

Countdown