Olet täällä

Innovaatiojärjestelmät ja innovaatioiden syntyprosessit

Innovaatiojärjestelmät ja innovaatioiden syntyprosessit

Tunnus: INN2SYAMK

Laajuus: 3 op

Ajoitus: lukukausi 3

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto

Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

 

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee innovatiivisuuden ja luovuuden kehittämisen menetelmiä sekä kykenee soveltamaan innovaatioiden syntyprosessia liikunta- ja hyvinvointialoilla. Oppimisprosessin tavoitteena on tukea opiskelijan luovaa ja innovatiivista ajattelua siten, että hän rohkaistuu näkemään erilaisia tapoja lähestyä ja ratkaista oman toimialansa ongelmia. Opiskelija ymmärtää innovaatiotoiminnan peruskäsitteistöä ja innovaatioympäristön merkityksen organisaation kehittämisessä ja hän osaa teoriassa soveltaa innovaatiotyökalujen omaan työyhteisöönsä.

 

 

 

Sisältö:

  • Innovaatiotoiminnan ja innovaatiojärjestelmien perusteet
  • Monitoimijaisten innovaatioprosessien erityispiirteet
  • Luovuus ja sen osa-alueet
  • Luovuus ja innovaatiotoiminta
  • Innovaatiotoiminnan merkitys liikunta- ja hyvinvointitoimialan kehittämistyössä

 

Kansainvälisyys: Koko opintojakso perustuu kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehitysprojektien metodeihin, sisältöihin ja soveltamiseen.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät: Kurssin lähiopetus on osallistava sosiaalinen tapahtuma, joka rakentuu aktivoivista luennoista, opiskelijoiden toiminnallisesta ja kokemuksellisesta työskentelystä (”work shop”- tyyppinen luovatyöskentely), kotiryhmätyöskentelystä (oppimistehtävien tekeminen lähiopetusjaksojen välillä). Itsenäisenä opiskeluna on reflektoivaa lukupiiritoimintaa. Opetusmenetelmä perustuu tutkivaan ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen.

 

Vastuuopettaja(t): Professori Vesa Harmaakorpi, FT Anne Pässilä ja FT Tapani Frantsi.

 

Oppimateriaali: Harmaakorpi V. & Melkas H. (toim.) (2008) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa. Acta-sarja. Kuntaliitto, Helsinki. Soveltuvin osin.

 

Arviointiperusteet: Osallistumisen, aktiivisuus ja annettujen tehtävien arviointi asteikolla 0-5 (kiitettävä on 5, hyvä 4 ja 3, tyydyttävä 2 ja 1 sekä hylätty 0).