Olet täällä

Järjestelmäprojekti

Järjestelmäprojekti

Tunnus: ICT4TN025
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • on saanut käytännön kokemusta järjestelmäprojektin suorittamisesta
 • osaa toimia projektiryhmän jäsenenä
 • ymmärtää eri roolien merkityksen projektityössä
 • ymmärtää erilaisten projektidokumenttien merkityksen
 • osaa esitellä ja perustella projekti-idean, jotta projekti hyväksytään toteutettavaksi
 • osaa tuottaa sekä teknistä että hallinnollista projektidokumentaatioita
 • osaa ratkaista teknisiä haasteita ja ongelmia yhteistyössä eri tahojen kanssa

Sisältö

Opintojakso toteutetaan projektimuotoisena. Projektityössä opiskelija syventää osaamistaan projektin aihealueesta sekä kehittää osaamistaan projektityömenetelmistä ja tiedonhankinnasta.
Opiskelijat jaetaan projektiryhmiin esitietojen sekä kiinnostuksen perusteella. Kukin projektiryhmä toteuttaa oman järjestelmäprojektin.

Järjestelmäprojekti voi olla:

 • järjestelmäratkaisu
 • järjestelmäratkaisun prototyyppi
 • palvelu
 • palvelun prototyyppi
 • tietotekninen selvitys
 • muu tietotekninen projektityö

Järjestelmäprojektin aihe voi olla opettajan ehdottama tai projektiryhmä voi itse ehdottaa sopivaa aihetta projektiryhmän järjestelmäprojektiksi.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suositellaan että opiskelija on suorittanut 2. ja 3. lukukauden ICT-infrastruktuurin profiiliopinnot.
Erityisen tärkeää on, että seuraavat opintojaksot on suoritettu:

 • Windows palvelimet (ICT1TN011)
 • Linux palvelimet (ICT4TN021)

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1
Tuntee osittain projektityön toimintaperiaatteet ja roolit projektityössä. On osallistunut järjestelmäprojektin osittaiseen suorittamiseen. Projektin tulos vastaa pääosiltaan tavoitetta.

Arvosana 3
Tuntee projektityön toimintaperiaatteet ja roolit projektityössä. On osallistunut järjestelmäprojektin suorittamiseen ja dokumentointiin projektiryhmän jäsenenä. Projektin tulos vastaa hyvin tavoitetta.

Arvosana 5
Tuntee erittäin hyvin projektityön toimintaperiaatteet ja roolit projektityössä. On kiitettävästi osallistunut järjestelmäprojektin suorittamiseen ja dokumentointiin tärkeänä osana projektiryhmää. Projektin tulos vastaa erinomaisesti tavoitetta.

Työelämäyhteydet

Järjestelmäprojektin aihe voi tulla myös asiakasyritykseltä.

Kansainvälisyys

Projekteissa käytetään usein vieraskielistä viitemateriaalia.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a)    Projektityö ja siihen liittyvät tehtävät TAI
b)    Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat

Petri Hirvonen
Harto Holmström
Olavi Korhonen