Olet täällä

Pilviteknologiat

Pilviteknologiat

Tunnus:  ICT4TN024
Laajuus: 5 op (135h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää pilvipalvelujen toteutusteknologiat ja periaatteet
  • tuntee palveluihin liittyvät sopimuskäytännöt
  • oppii arvioimaan ja valitsemaan yrityksen pilvipalveluratkaisuja
  • osaa käyttää(/tuottaa) ja hallinnoida pilvipalveluja

Sisältö

  • Pilvipalveluteknologiat, IaaS, PaaS, SaaS
  • Toteutusarkkitehtuurit ja -teknologiat
  • Palvelutarjonta ja käyttöehdot
  • Palvelinvirtualisointi ja sovellusvirtualisointi
  • Palvelinteknologiat ja tallennusteknologiat
  • Pilvipalvelun käyttöönotto ja hallinnointi

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edeltävät ICT-infrastruktuuri -profiilin opinnot

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1
Tuntee osittain pilvipalveluiden peruskäsitteet, osaa hahmottaa pilvipalveluteknologioiden ydinkohdat sekä -palvelujen käytön ja hallinnoinnin pääpiirteet.

Arvosana 3
Tuntee pilvipalveluiden peruskäsitteet, käyttösopimukset, teknologioiden käyttöönoton, hallinnoinnin ja käyttövaatimikset.

Arvosana 5
Tuntee erittäin hyvin pilvipalveluiden peruskäsitteet ja palvelujen käyttösopimukset. Hallitsee erittäin hyvin palveluteknologiat ja niiden käyttöönoton ja hallinnoinnin.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään projektityö yritysnäkökulmasta.

Kansainvälisyys

Pilvipalveluja tarkastellaan kotimaisen ja kansainvälisen tarjonnan näkökulmasta.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI  
d. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat

Olavi Korhonen