Olet täällä

Tietoverkkojen toiminta

Tietoverkkojen toiminta

Tunnus: ICT4TN023
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää erilaisten tietoverkkojen toimintaperiaatteet
 • tuntee reitittimen ja kytkimen toiminnan
 • tuntee tärkeimmät lähiverkkoteknologiat ja niiden käytön
 • tuntee yleisimmät reititysteknologiat ja niiden toiminnan
 • osaa konfiguroida reitittimen ja kytkimen toimimaan osana tietoverkkoratkaisua

Sisältö

 • tietoverkkoarkkitehtuurit ja protokollat
 • lähiverkon toimintaperiaatteet
 • Virtuaaliset lähiverkot (VLAN)
 • reititinverkkojen toimintaperiaatteet
 • staattinen reititys
 • dynaaminen reititys ja reititysprotokollat
 • pääsylistat (ACL)
 • DHCP
 • osoitteenmuunnokset (NAT)

Opintojakson pohjana käytetään Cisco Networking Academyn kurssia ”Routing and Switching Essentials” ja siihen liittyviä materiaaleja ja harjoituksia. Opintojakson suorittamista varten opiskelija luo oman käyttäjätunnuksen Cisco Networking Academyn NetSpace-oppimisympäristöön (www.netacad.com).

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suositellaan että opiskelija on suorittanut opintojakson Tietoverkkojen perusteet (ICT1TN012) tai hänellä on vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1
Tuntee osittain erilaisten tietoverkkojen toimintaperiaatteet sekä erilaiset lähiverkko- ja reititysteknologiat. Tuntee osittain reitittimen ja kytkimen toiminnan.

Arvosana 3
Tuntee erilaisten tietoverkkojen toimintaperiaatteet sekä erilaiset lähiverkko- ja reititysteknologiat. Tuntee reitittimen ja kytkimen toiminnan. Hallitsee kytkimen ja reitittimen konfiguroinnin osaksi tietoverkkoa.

Arvosana 5
Tuntee erittäin hyvin erilaisten tietoverkkojen toimintaperiaatteet sekä erilaiset lähiverkko- ja reititysteknologiat. Tuntee erittäin hyvin reitittimen ja kytkimen toiminnan. Hallitsee hyvin kytkimen ja reitittimen konfiguroinnin osaksi tietoverkkoa.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

Kansainvälisyys

Kurssimateriaali on pääosin englanninkielistä.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a)    Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät päivä- tai monimuotototeutuksena ja tentti TAI
b)    Verkkototeutus ja tentti TAI
c)    Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat

Harto Holmström