Olet täällä

Linux palvelimet

Linux palvelimet

Tunnus: ICT4TN021
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei edeltävyysvaatimuksia. Linuxin perusteet opetetaan kurssin alussa.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Osaa hallita Linuxia palvelimena
- Osaa tehdä tärkeimmät asetukset tärkeimmille palvelimille (Apache, OpenSSH)
- Osaa asentaa www-ohjelmointiin sopivan alustan
- Osaa tehdä itselleen uusia asetuksia palvelinohjelmistoihin ohjeiden avulla
- Tietää esimerkkejä palvelintilan tarjoajista ja hinnoista sekä fyysisten palvelinten vastaavista ominaisuuksista

Sisältö
- Asennus ja peruskäyttö.
- Peruskomennot.
- Lisenssit.
- Demonit (Apache, sovellusalusta, sisällönhallintajärjestelmät, suorituskyky; OpenSSH; Tulimuuri).
- Automatisointi ja skriptaus.
- Järjestelmän tilan seuraaminen.

Lopussa arvioitava laboratorioharjoitus.

Oppimateriaali
Kurssin aikana jaettava ja linkitetty materiaali sisältää sovellusten virallisia oppaita, kolmannen osapuolen tekemiä ohjeita ja muita verkkomateriaaleja.

Työelämä- ja yritysyhteistyö
Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan. Tämän kurssin edeltäjillä vierailijat ovat kertoneet mm. pentestingistä Linuxilla, git-versionhallinnasta, Xubuntu-levityspaketin tekemisestä ja yrityksensä Linux-palveluiden toteutuksesta.

Opetus- ja oppimismenetelmät
- Teoria opetetaan käytäntöön sidottuna: kunkin työkalun yhteydessä esitetään aiheeseen liittyvät käsitteet.
- Työskennellään oikeilla tietokoneilla labrassa ja kotona.
- Kannustetaan opiskelijoita hankkimaan tuotantovälineet itselleen.
- Kannustetaan tulosten julkaisuun.
- Käytetään alun jälkeen pääosin komentokehotetta (yksiselitteistä, samat komennot toimivat kaikkialla, palvelinten kanssa oletus).

Opinnot (135 h) koostuvat
- lähiopetus ja harjoittelu labrassa 8*7 h = 56 h
- itsenäistä läksyjen tekoa kahtena iltana viikossa 8*2*4 h = 64 h
- vapaamuotoista itsenäistä harjoittelua 15 h

Kansainvälisyys
Oppimateriaali ja työkalut ovat pääosin englanninkielisiä. Tehtäväraportit saa kirjoittaa oman valinnan mukaan suomeksi tai englanniksi. Edistyneimmät opiskelijat voivat halutessaan osallistua kansainvälisiin projekteihin esimerkiksi julkaisemalla tekemiään moduleja tai raportoimalla bugeja.

Arviointiperusteet
- Kotitehtävät 50 %
- Arvioitava laboratorioharjoitus 50 %

Mahdolliset tuntikuulustelut lukuläksyistä sisältyvät arvioinnin kohtaan kotitehtävät.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen.

Arvosanojen vaatimukset
Taso 1: Opiskelija onnistuu asentamaan tavallisimpia palveluja helpoissa tilanteissa tunnilla näytetyllä tavalla. Tietoturvan minimivaatimusten noudattaminen onnistuu esimerkiksi käyttämällä hyviä salasanoja. Kotitehtäviä on yritetty tietokoneella ja raportteja palautettu, mutta kaikki tehtävät eivät ole ratkenneet. Raporteissa testien, havaintojen ja johtopäätösten erittely on puutteellista, joten testit eivät ole täysin toistettavissa.

Taso 3: Opiskelija voisi hallita töissä yksittäisiä, tavallisia palvelimia, kunhan saa siihen ammattilaisen tukea. Tehtäväraportit on palautettu ja niitä on helppo seurata. Pakolliset tehtävät on ratkaistu viimeistään täydentämällä toisten esimerkeistä ja lähteisiin on viitattu. Arvioitavassa laboratorioharjoituksessa asiakas pysyisi käyttämään järjestelmää sen pääasialliseen tarkoitukseen, vaikka siinä olisi puutteita.

Taso 5: Opiskelija voi itsenäisesti rakentaa ja hallita tavallisimpia palvelimia hyvin vähäisellä tuella. Taitoja pystytään jossain määrin soveltamaan uusiin palvelimiin, tilanteisiin ja verkkoympäristöihin, myös sellaisiin, joita ei ole käyty tunnilla läpi. Tehtävien raportointi auttaa ratkaisemaan laajempia ongelmia, delegoimaan helpompia tehtäviä ja toimii esimerkkinä muille.

 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa kurssin alkaessa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi. AHOT edellyttää nimenomaan kurssikuvauksessa mainittujen Linux-palvelimiin liittyvien taitojen osaamista ennestään esimerkiksi työn ja harrastusten kautta.

Palautteen hyödyntäminen
Kurssin suunnittelussa on hyödynnetty palautetta kursseilta "Työasemat ja tietoverkot", "Linux Basics" ja "Linux palvelimena".

Opiskelijoiden toiveiden mukaisesti teoria opetetaan tietokoneiden ääressä käytännön esimerkkien yhteydessä. Opettajakeskeinen opetus ja opiskelijoiden lyhyet tuntiharjoitukset vuorottelevat. Harrastuneisuutta tuetaan ja opiskelijoita kannustetaan taitojen välittömään kokeiluun kurssin ulkopuolella. Kurssilla syntyvien raporttien julkaisemiseen ja vapaaseen lisensointiin kannustetaan.

Vastuuopettaja
Tero Karvinen