Olet täällä

Tietoturvan Perusteet

Tietoturvan Perusteet

Tunnus: ICT4TA020
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Opetuskieli: suomi/englanti
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelija on suorittanut kurssin ICT1TA010 tai ICT1TN010 ”Orientaatio ICT-infrastruktuuriin”.

Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää yrityksen tiedon turvaamisen tarpeet sekä riskienhallinnan merkityksen
 • tuntee tietoturvaan liittyvät lait ja asetukset sekä säännökset
 • kykenee tunnistamaan yrityksen tietoturvariskit
 • tuntee yrityksen tietoturvakäytännöt
 • osaa suojautua tietoturvariskeiltä

Sisältö

 • Tietoturva ja riskien hallinta
 • Tieto-omaisuuden suojaaminen
 • Tiedon turvaamisen tekniikat
 • Tietoliikenteen ja verkon tietoturva
 • Identiteetin ja pääsyn hallinta
 • Tietoturvan arviointi ja testaus
 • Toiminnan turvallisuus
 • Ohjelmistokehityksen tietoturva

Työelämä- ja yritysyhteistyö
Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

Kansainvälisyys
Kurssimateriaali on osaksi englanninkielistä

Oppimateriaali

 • opintojaksosivujen materiaali
 • verkkomateriaali
 • Mark Ciampa: CompTIA Securtiy+ SY0-401 in Depth,  Cengage Learning PTR, 2014. (Safari Books Online)
 • Adam Gordon: Official (ISC)2 Guide to the CISSP CBK, CRC Press, 2015. (Safari Books Online)
 • Muu kirjallisuus

Opetus- ja oppimismenetelmät 
Lähiopetus (48h)
Opiskelijan itsenäinen opiskelu (87h)
Oman oppimisen arviointi (1h)

Opiskelu sisältää luentoja sekä harjoitustehtäviä

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1 (40%)

 • Tuntee tietoturvan peruskäsitteet
 • Ymmärtää tietoturvan merkityksen yritykselle
 • Tuntee tietoturvakäytäntöjen perusteet
 • Hallitsee  tiedon turvaamisen työkalujen peruskäytön

Arvosana 3 (70%)

 • Tuntee tietoturvan käsitteistön hyvin
 • Osaa hahmottaa, kuinka tietoturvan eri osa-alueet liittyvät yrityksen toimintaan.
 • Hallitsee tietoturvakäytännöt hyvin
 • Kykenee käyttämään tiedon turvaamisen työkaluja omatoimisesti

Arvosana 5 (90%)

 • Tuntee tietoturvan käsitteistön syvällisesti
 • Kykenee määrittelemään  ja analysoimaan yrityksen toiminnasta johtuvia tietoturvavaatimuksia 
 • Kykenee kehittämään tietoturvakäytäntöjä
 • Osaa käyttää tiedon turvaamisen työkaluja erinomaisesti

Arviointitavat ja niiden painoarvot
Tentti 60 %
Harjoitukset 40 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen.

Vastuuopettajat
Olavi Korhonen
Tero Tuoriniemi
Petri Hirvonen