Olet täällä

Tietoverkkojen perusteet

Tietoverkkojen perusteet
 • Tunnus: ICT1TN012
 • Laajuus: 5 op (135 h)
 • Ajoitus: 2. lukukausi
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: profiiliopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee tietoliikenne- ja tietoverkkojen perusteknologiat
 • tuntee tietoliikenne- ja tietoverkoissa käytettävät tärkeimmät protokollat
 • ymmärtää lähiverkon toiminnan ja toteutustavat
 • ymmärtää tietoverkon aktiivilaitteiden toiminnan
 • osaa reitittimien ja kytkimien peruskonfiguroinnit
 • ymmärtää IP-verkkojen perusteet
   

Sisältö

 • tietoverkkoarkkitehtuurit ja protokollat
 • Ethernet
 • IPv4 ja IPv6
 • TCP ja UDP
 • reitittimen ja kytkimen toiminta
 • reitittimen ja kytkimen konfigurointi

Opintojakson pohjana käytetään Cisco Networking Academyn kurssia ”Introduction to Networks” ja siihen liittyviä materiaaleja ja harjoituksia.  Opintojakson suorittamista varten opiskelijan luo oman käyttäjätunnuksen Cisco Networking Academyn NetSpace-oppimisympäristöön (www.netacad.com).
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Suositellaan että opiskelija on suorittanut opintojakson Orientaatio ICT-infrastruktuuriin (ICT1TN010) tai hänellä on vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1
Tuntee osittain tietoverkkojen peruskäsitteet, hahmottaa tietoverkkojen arkkitehtuurin ydinkohdat sekä  protokollien pääpiirteet.

Arvosana 3
Tuntee tietoverkkojen peruskäsitteet, tietoverkkojen arkkitehtuurin ydinkohdat sekä tietoverkoissa käytettävien protokollat. Hallitsee kytkimen ja reitittimen peruskonfiguroinnin.

Arvosana 5
Tuntee erittäin hyvin tietoverkkojen peruskäsitteet, tietoverkkojen arkkitehtuurin ydinkohdat sekä tietoverkoissa käytettävien protokollat. Hallitsee hyvin kytkimen ja reitittimen konfiguroinnin.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

Kansainvälisyys
Kurssimateriaali on pääosin englanninkielistä.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

 1. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät päivä- tai monimuotototeutuksena ja tentti TAI
 2. Verkkototeutus ja tentti TAI
 3. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Harto Holmström