Olet täällä

Saksan keskustelutaidot

Saksan keskustelutaidot

Tunnus: GER8LH101
Laajuus: 3 op
Ajoitus: vapaa
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso voidaan suorittaa vapaasti valittavana opintojaksona. Se soveltuu hyvin edeltävien saksan kielen opintojen syventämiseen tai saksankieliselle alueelle opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun lähtevien valmentautumiseen. Opintojaksolla käytetään pääasiassa saksan kieltä ja suomi toimii apukielenä tarvittaessa. Lähtötaso määräytyy ryhmän mukaan kurssin alkaessa.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opiskelija vahvistaa ja kehittää suullista kielitaitoaan ja rohkaistuu käyttämään saksaa erilaisissa arki- ja työelämän tilanteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ääntää luontevammin, puhuu sujuvammin ja hänen vuorovaikutustaitonsa ovat parantuneet.

 

Arvosanan: hyväksytty/hylätty

 

Opiskelija saa hyväksytyn arvosanan, jos hän on osallistunut aktiivisesti opintojaksolle ja suorittanut kaikki oppimistehtävät.

 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

 

Työelämäyhteydet

Opintojakson tavoitteena on parantaa työelämävalmiuksia ja opinnot voidaan kohdentaa kielialueen työelämää koskeviin sisältöihin.

 

Kansainvälisyys

Opintojakso parantaa valmiuksia toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä.

 

Sisältö

Erilaisia kommunikatiivisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia.

 

Opintojakson CEF-tavoitetaso on vähintään A2.

 

Oppimistavat

Itsenäinen ja verkko-opiskelu

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

 

Arviointitavat

Määritellään opintojakson alkaessa (esim. portfolio, oppimispäiväkirja, video, esitelmä, arviointikeskustelu)

Itsearviointi

 

 

Vastuuopettaja(t)

Ria-Marika Heiska

 

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Countdown