Olet täällä

Saksan liikeviestintä 2 / Berufsdeutsch 2

Saksan liikeviestintä 2 / Berufsdeutsch 2

Tunnus: GER8LH006
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Kieli: saksa
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötasot ja sidonnaisuudet

Saksan liikeviestintä 1 -opintojakson tai vastaavat tiedot ja taidot, esim. 3 - 5 vuotta koulussa.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B2. Sopii erityisen hyvin vaihtoon tai saksankielisiin maihin työharjoitteluun lähteville. Jakso kestää yhden tai kaksi periodia.

Opiskelija

  • oppii tuntemaan saksan suullisen ja kirjallisen liiketoimintaympäristön erityispiirteitä
  • pystyy toimimaan itsenäisesti yrityksen ja oppilaitoksen edustajana saksaksi
  • pystyy hakeutumaan opiskelemaan ja töihin saksankieliselle markkina-alueelle
  • osaa kertoa Suomesta, sen nähtävyyksistä, koulutusjärjestelmästä, taloudesta ja kulttuurista.

Sisältö

  • Suulliset ja kirjalliset asiakaskontaktit
  • Tuote-esittelyt ja työtehtäviin tutustuminen
  • Yrityksen työtehtäviin tutustuminen
  • Myynti- ja muita neuvottelutilanteita
  • Opiskelu- ja koulutussanastoa, hakemus ja eurooppalainen ansioluettelo, työhaastattelu, opiskelu ja työskentely saksankielisissä maissa
  • Suomi-tietous

Työelämäyhteydet

Esim. vieraileva luennoitsija yrityselämästä tai yhteistyöprojekti.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistymiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv-tapahtumista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso edellyttää 81 tuntia opiskelijan työtä, jonka jakautuminen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn vaihtelee toteutuskohtaisesti. Tarkemmat tiedot yksittäisistä toteutustavoista löytyvät opintojaksokohtaisista toteutussuunnitelmista Winhasta.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Kurssin voi suorittaa ahotoimalla. Prosessi käynnistyy ottamalla yhteyttä opettajaan.

Vastuuopettajat

Ria Heiska
Pirjo Takanen-Körperich

Oppimateriaalit

Deutsch im Berufsleben. 2008. EDITA. Täysin uudistettu painos. Aikaisemmat painokset eivät käy rinnalla.

Arvioinnin kriteerit ja kohteet

Liikeviestinnän sanaston hallinta sekä sujuva saksan kielen käyttö erilaisissa työelämän viestintätilanteissa.
Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelija selviytyy välttävästi sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli ei etene johdonmukaisesti, ja se sisältää vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. Opiskelija selviytyy hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee usein johdonmukaisesti ja on pääosin ymmärrettävää. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on kehitettävää. Opiskelija selviytyy erittäin hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee johdonmukaisesti ja on ymmärrettävää. Kielen osaaminen kirjallisesti ja suullisesti vastaa opintojakson oppimistavoitteita keskeisimmissä ammatillisissa tilanteissa ja yleiskielessä. Kieli on rakenteellisesti selkeää ja sujuvaa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen osuus 40 %
Suullinen osuus 60 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown