Olet täällä

Saksan jatko 2/Deutsch Grundstufe 4

Saksan jatko 2/Deutsch Grundstufe 4

Tunnus: GER8LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1.-7. lukukausi
Opetuskieli: saksa ja suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava      

Lähtötasot ja sidonnaisuudet

Opiskelija on suorittanut Saksan jatko 1 -opintojakson tai hänellä on saksankielestä lähes lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason A2.

Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän ja vapaa-ajan tilanteissa huomioiden kielialueen kulttuurin ja kansainvälistyneen työympäristön. Hän ymmärtää ja oppii käyttämään kaikkia saksan perusrakenteita.

Sisältö

  • Osto- ja myyntitilanteita
  • Työstä ja työsuhteesta kertominen
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Koneiden asennuksesta puhuminen, PC -sanasto
  • Saksankielisten maiden maantuntemusta, kulttuuria ja historiaa
  • Small talk virallisissa ja epävirallisissa yhteyksissä

Työelämäyhteydet

Käytetään mahdollisimman paljon autenttista ja tulevia työelämän kommunikaatiotilanteita tukevaa  materiaalia.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistymiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv-tapahtumista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso edellyttää 81 tuntia opiskelijan työtä, jonka jakautuminen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn vaihtelee toteutuskohtaisesti. Tarkemmat tiedot yksittäisistä toteutustavoista löytyvät opintojaksokohtaisista toteutussuunnitelmista Winhasta.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Kurssia ei voi suorittaa ahotoimalla.

Vastuuopettajat

Ria Heiska
Marketta Tikkanen
Pirjo Takanen-Körperich

Oppimateriaalit

Kauppi, E. & Simon, H. FAHRPLAN 2. Tammi, Helsinki

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Jakson perussanaston, sanontojen ja kieliopin perusrakenteiden hallinta sekä selviäminen saksan kielellä erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelija ymmärtää joskus yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija pystyy käyttämään oppimaansa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija ymmärtää usein yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa lähinnä tutuissa, monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija ymmärtää yleensä yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, monipuolisiin kielenkäyttötilanteisiin.

Arviointiperusteet

Kirjallinen näyttö 50 %
Suullinen näyttö 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown