Olet täällä

Saksan jatko 1/Deutsch Grundstufe 3

Saksan jatko 1/Deutsch Grundstufe 3

Tunnus: GER8LH003
Laajuus: 3 op (81h)
Ajoitus: lukukausi 1 - 7
Opetuskieli: saksa ja suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava     

Lähtötasot ja sidonnaisuudet

Opiskelija on suorittanut Saksan perusteet 2 -opintojakson tai hänellä on vastaavat tiedot ja taidot saksan kielestä, esim. puolet lukion kursseista.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason A2 suoritettuaan Saksan jatko 1 ja Saksan jatko 2 -opintojaksot.

Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän ja vapaa-ajan tilanteissa huomioiden kielialueen kulttuurin ja kansainvälistyneen työympäristön. Hän ymmärtää ja oppii käyttämään lisää saksan perusrakenteita.

Sisältö

  • Työpäivän ohjelma
  • CV:n kirjoittaminen ja työpaikkahaastattelu
  • Yritysvierailuun osallistuminen ja yritysesittelystä kertominen
  • Vapaa-ajan harrastukset
  • Osto- ja myyntitilanteita
  • Saksankielisten maiden maantuntemusta, kulttuuria ja historiaa

Työelämäyhteydet

Käytetään mahdollisimman paljon autenttista ja tuleia työelämän kommunikaatiotilanteita tukevaa materiaalia.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistymiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv-tapahtumista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso edellyttää 81 tuntia opiskelijan työtä, jonka jakautuminen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn vaihtelee toteutuskohtaisesti. Tarkemmat tiedot yksittäisistä toteutustavoista löytyvät opintojaksokohtaisista toteutussuunnitelmista Winhasta.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Kurssia ei voi suorittaa ahotoimalla.

Vastuuopettajat

Ria Heiska
Pirjo Takanen-Körperich

Oppimateriaalit

Kauppi E. & Simon H. FAHRPLAN 2 (teksti- ja harjoituskirja). Tammi, Helsinki.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Jakson perussanaston, sanontojen ja perusrakenteiden hallinta sekä selviäminen saksan kielellä erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelija ymmärtää joskus yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija pystyy käyttämään oppimaansa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opiskelija ymmärtää usein yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne vastaanottajalle.
Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa lähinnä tutuissa, monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opiskelija ymmärtää yleensä yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, monipuolisiin kielenkäyttötilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen osuus 50 %
Suullinen osuus 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown