Olet täällä

Finanssialan johdanto

Finanssialan johdanto

Tunnus: FIE3LK101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 1-2 lukukausi
Kieli: suomi
OPS: FINA17
Opintojakson taso: runkomoduuli
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

 

Moduulin kuvaus 

Moduuli tarjoaa johdannon finanssialan toimintaympäristöön, alan sääntelyyn, keskeisimpiin pankki- vakuutus- ja rahoituspalveluihin sekä toimialan uusiutuviin palvelualueisiin. Opiskelija tutustuu alan toimijoihin, työtehtäviin sekä osaamisvaatimuksiin, joista hän tunnistaa etenkin toimialarajat ylittävät sekä alakohtaisesti tunnistetut osaamistarpeet. Opiskelija perehtyy säästämisen ja sijoittamisen periaatteisiin ja tunnistaa markkinoihin liittyviä riskitekijöitä sekä sen toimintaa ohjaavia pelisääntöjä. Opiskelija saa valmiudet kehittyä vastuulliseksi finanssialan asiantuntijaksi, ja omaksuu työkaluja joilla kehittää oman tai asiakkaan suunnitelmallista sijoitustoimintaa.

 

Moduulin osat

 

FIE3LK101A Finanssialan toimijat ja toiminta            5 op

FIE3LK101B Vakuutusalan johdanto                       5 op

FIE3LK101C Sijoittamisen perusteet                      5 op

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Perusopintomoduuleista "Tuloksen tekijä" on suoritettuna. Moduuli on Finanssi- ja talousasiantuntijan (FINA) koulutusohjelman suuntautumisten runkomoduuli, jota suositellaan kaikille finanssitoimialasta kiinnostuneille liiketalouden opiskelijoille.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Finanssialan toimijat ja toiminta 5 op

Osaamistaso 1-2:

 • tuntee pankki- ja rahoitusalan perinteisen toimintaympäristön
 • osaa kuvata pankin tarjoamia palveluita yksityisille henkilöille sekä yrityksille
 • tuntee pankkiasioinnin keskeisimmät piirteet

 

Osaamistaso 3-4:

 • osaa kuvata finanssijärjestelmän sekä toimialan yhtiöiden erilaisia työtehtäviä
 • tuntee alan perinteisiä ja uudistuvia osaamisvaatimuksia
 • osaa arvioida pankkien ja rahoituslaitosten toimintamalleja
 • tuntee asiakasnäköpinnan juridiikkaa

 

Osaamistaso 5:

 • osaa kuvata finanssialan toimintaympäristön muutosta ja kansainvälistymistä
 • tuntee pankkialan oikeutta ja tietää miten asiakkaan tunnistaminen hoidetaan käytännössä
 • ymmärtää pankkiliiketoiminnan erityispiirteitä
 • osaa kuvata mistä finanssialan yrityksen tulos muodostuu
 • osaa toimia asiakkaisiin liittyvien erityistilanteiden osalta (kuolinpesät, rahanpesu)

 

 Vakuutusalan johdanto 5 op

 

Osaamistaso 1-2:

 • tietää Suomessa toimivat vakuutusyhtiöt sekä muut vakuutusalan yhteistyöelimet sekä viranomaistahot
 • tietää vakuutusmaksujen määräytymisperiaatteet
 • tuntee vakuutuskorvausmenettelyn keskeiset periaatteet
 • tuntee vahinkotapahtumaan liittyvät toimenpiteet vakuutuksenottajan ja vakuutuksen
 • myöntäjän kannoilta
 • osaa tehdä vahinkotapausilmoituksen vakuutusyhtiölle

 

Osaamistaso 3-4:

 • tuntee yritysten ja yhteisöjen vakuutusten keskeiset toiminnalliset periaatteet ja merkityksen vakuutuksenottajalle
 • pystyy arvioimaan käyttöomaisuuden ja vaihto-omasisuuden vakuuttamiseen liittyviä osatekijöitä
 • tuntee yrityksen vastuuvakuutusten keskeisen sisällön
 • tuntee oikeusturvavakuutusten kattavuudet 
 • tuntee henkilövakuutukset yritysten ja yhteisöjen näkökulmista
 • tietää työttömyysvakuutusmaksun määräytymisperiaatteet
 • tietää ryhmähenkivakuutuksen luonteen yrityksille

 

Osaamistaso 5:

 • tuntee vakuutuksenantajan ja –ottajan välisten erimielisyyksien käsittelymahdollisuuksia ja muutoksenhakumenetelmiä
 • osaa arvioida vakuutustapahtumien todennäköisyyksiä
 • osaa toimia yritysten ja yhteisöjen vakuutuksia koskevissa avustavissa tehtävissä
 • tuntee työeläkejärjestelmän, kansaneläkejärjestelmän, lakisääteisen sairausvakuutuksen, tapaturmavakuutuksen ja työttömyysturvan erityisesti vakuutusyhtiöiden toiminnan näkökulmista

 

 

Sijoittamisen perusteet 5 op

 

Osaamistaso 1-2:

 • osaa nimetä eri omaisuusluokat ja ymmärtää niiden eroavaisuudet
 • tunnistaa sijoitusalan työtehtäviä ja osaamisvaatimuksia

 

Osaamistaso 3-4:

 • osaa kuvata sijoitusalalla toimivien yritysten perustehtävän yksityissijoittajan perspektiivistä
 • osaa verrata eri omaisuusluokkia keskenään
 • osaa kuvailla erilaisia sijoitusalan työtehtäviä
 • tunnistaa erilaisia sijoitusriskiprofiileja

 

Osaamistaso 5:

 • ymmärtää yleispankin ja finanssialan erikoistuneiden toimijoiden erovaisuuksia
 • tuntee sijoitustoimialan uusiutumisprosessin viimeisimpiä piirteitä ja muutoksia
 • osaa verrata eri omaisuusluokkia keskenään sekä tulkita eri riskiprofiilien sijoitussalkkuja
 • osaa sijoitussalkun rakentamisen perusperiaatteet

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet

Asiakasprojekti toimeksiantajille tai ”Financelab-projekti”. Finanssialan yhteistyötä (vierailut tai vierailijat) pankki-, vakuutus-, ja rahoituslaitosten, sekä alan sääntelijöiden kanssa.

Kansainvälisyys

 

Kansainvälisyys huomioidaan oppimateriaaleissa. Osa toimeksiannoista voi tulla kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä.

 

Oppimistavat

Päivätoteutus, opinnollistaminen.

 

Arviointitavat
 

Tiimiarviointi, vertaisarviointi, yksilöarviointi, itsearviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa ja tavoitteellista sitoutumista opintojakson lähitapaamisiin ja tiimityöskentelyyn. Arvosana määräytyy tiimin tuotosten perusteella (50 %) sekä opiskelijan oman sitoutumisen ja aktiivisuuden perusteella (50 %).

Vastuuopettaja

Annika Sandström

 

Oppimateriaalit

Täydennetään myöhemmin.