Olet täällä

Toiminnan rahoitus kansainvälisillä markkinoilla

Toiminnan rahoitus kansainvälisillä markkinoilla

Tunnus: FIE3LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: Suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot: Kansantalouden perusteet ECO1LH001 ja International Economics IBU2LH003. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Kansainvälisen liiketoiminnan toimintatavat.

Oppimistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • ymmärtää yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät keskeiset rahoituskysymykset
  • tuntee ulkomaankauppaan liittyvät rahoitusriskit ja niiden keskeiset tunnistus- ja hallintakeinot, esim. eri maksutavat osana luottoriskin hallintaa
  • tuntee valuuttamarkkinoiden toiminnan  ja valuuttakurssien määräytymisen perusperiaatteet
  • tuntee yrityksen erilaisten kansainvälisten toimintojen rahoitusmahdollisuudet ja rahoituksen merkityksen kansainvälisessä myyntiprosessissa.

Sisältö

Opintojakso tarkastelee yritysrahoitusta kansainvälistyvän yrityksen näkökulmasta. Yrityksen toiminnan haasteita tarkastellaan mm. operatiivisten kysymysten, kuten maksuliikenteen hoidon ja taloushallinnon organisoinnin näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden merkitystä ulkomaisten investointien ja muun pidemmälle etenevän kansainvälistymisen näkökulmasta sekä kansainvälistymiseen liittyvien riskien hallinnan kannalta.

Opintojaksolla käsitellään

  • Kansainvälinen maksuliikenne ja eri maksutavat osana luottoriskin hallintaa
  • Valuuttamarkkinoiden toimintaperiaatteet
  • Valuuttakurssiriskit ja niiltä suojautuminen
  • Ulkomaisen toiminnan esim. ulkomaisten investointien rahoitusmahdollisuudet

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään yritystoimintaan liittyviä toimeksiantoja. Opintojaksolla voi vierailla työelämän edustajia.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen - ja ryhmätyöskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näytöllä. Opiskelija toimittaa ao. opettajille portfolion, jonka jälkeen hän sopii opettajan kanssa näyttöajan.

Vastuuopettaja

Pekka Palomäki

Oppimateriaalit

Helppi, M. & Paloheimo A. 2005. Ulkomaankaupan rahoitus. Talentum. Tampere.
Shapiro, A. 2009 tai uudempi. Multinational Financial Management. John Wiley & Sons Ltd., osittain.
Muu opettajan osoittama  materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

Opiskelija tuntee yrityksen kansainvälistymisprosessin vaiheet ja niihin liittyvät keskeiset rahoituskysymykset.

 Opiskelija ymmärtää kansainväliseen liiketoimintaan liittyvien riskien synnyn ja riskienhallinnan perusperiaatteet ja -menetelmät.

 Opiskelija ymmärtää syvällisesti rahoituksen ja riskienhallinnan merkityksen osana yrityksen taloushallintoa erikokoisten yritysten kansainvälisessä liiketoiminnassa ja osaa analysoida yritysten tekemiä ratkaisuja kriittisesti.

 Taidot

Opiskelija osaa tunnistaa kansainväliseen liiketoimintaan liittyviä taloudellisia riskejä.

 Opiskelija osaa määritellä esim.kansainväliset maksutavat ja keskeiset valuuttariskien hallinnan periaatteet. Tietää kansainvälistä liiketoimintaa rahoittavat rahoituslaitokset , niiden palvelut ja merkityksen kansainvälistyvälle yritykselle.

 Opiskelija osaa esittää vaihtoehtoisia toimintamalleja eri tilanteissa kansainvälisen yritystoiminnan rahoitukseen ja riskienhallintaan liittyviksi toimenpiteiksi.

 Pätevyys

Opiskelija tunnistaa KV-liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia erilaisten yritysten informaation perusteella.

Opiskelija osaa analysoida eri tilanteisiin soveltuvia toimenpidevaihtoehtoja

 Opiskelija osaa käyttää erilaisia riskienhallinnan menetelmiä ja analysoida erilaisten toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia yritysten kannalta eri päätöksenteko- ja oppimistilanteissa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen koe 70 %
Etätehtävät ja harjoitukset 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown