Olet täällä

Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat

Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat

Tunnus: FIE3LH002
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojakson Yritystoiminnan rahoitus FIE2LH001. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Yritysrahoitus ja pääomamarkkinat.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija sijoitustoiminnan keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin sekä niiden käytännön soveltamiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa toimia arvopaperimarkkinoilla
 • tuntee pääasiallisimmat sijoitusinstrumentit niihin liittyvine tuotto-odotuksineen ja riskeineen
 • kykenee markkinoimaan erilaisia sijoitustuotteita
 • sijoitustuotteita myydessään pystyy palvelemaan asiakasta hänen elämäntilanteensa huomioiden
 • pystyy huomioimaan asiakkaan verosuunnittelumahdollisuudet.

Sisältö

 • Arvopaperimarkkinoiden rakenne, toiminta ja lainsäädäntö
 • Sijoitusinstrumentit sekä niiden arvonmääritys
 • Salkkuteoria ja sen soveltaminen
 • Sijoitustuotteiden käyttö, analysointi ja verotus
 • Kaupankäynti sijoitustuotteilla, kaupankäyntistrategiat ja valvonta sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla
 • Sijoittamisen psykologiaa

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 48 h
Itsenäinen opiskelu 113 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Irene Uusitalo
Juha Stenbacka

Oppimateriaalit

Nikkinen, J. & Rothovius, T. & Sahlström, P. 2008. Arvopaperisijoittaminen. WSOY
Häyrynen J., Kajala V. 2013 Uusi arvopaperimarkkinalaki Lakimiesliiton kustannus
Korpela, V.  2012. Sijoittajan verokirja.  Verotieto Oy
Pörssisäätiö: Sijoittajan vero-opas 2012 www.porssisaatio.fi
Malkiel, Burton G. 2008, Sattuman kauppaa Wall Streetillä, Talentum
Luentomonisteet

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

 

Arvosanat/kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min 70% tavoitteesta)

5 (min 90 % tavoitteesta)

Tiedot

 

Opiskelija tuntee joitakin sijoitustuotteita ja niiden käyttömahdollisuuksia sijoitustoiminnassa

 

Opiskelija tuntee merkittävimmät sijoitustuotteet, niiden riskit ja kustannukset sekä niiden käytön mahdollisuudet sijoitustoiminnassa

Opiskelija tuntee laaja-alaisesti sijoitustuotteita, niiden tuottoja, riskejä ja kustannuksia. Opiskelija tuntee erilaisia sijoitustyylivaihtoehtoja.

Taidot

Opiskelija voi tehdä tavallisimpia sijoituksia ja arvioida sijoituksista aiheutuvia veroseuraamuksia asiakkaalle

Opiskelija pystyy toimimaan arvopaperimarkkinoilla sijoittajana sekä neuvomaan asiakkaita sijoitustoiminnassa. Tuntee sijoitustuotteiden  yleisimmät veroseuraamukset.

Opiskelija osaa käyttää sijoitustuotteiden arvonmääritysmenetelmiä

ja osaa neuvoa asiakasta sijoitusten verotuksellisissa kysymyksissä.

Pätevyys

Opiskelija tuntee erilaisia sijoitustuotteita ja niiden arvoihin vaikuttavia tekijöitä sekä pystyy tekemään yksinkertaisia vertailulaskelmia.

Opiskelija osaa tarjota asiakkaille erilaisia sijoitustuotteita sekä tuntee verotuksen ja Arvopaperimarkkinalain sisällön pääkohdat

Opiskelija pystyy analysoimaan sijoitustuotteita ja tekemään vertailuja eri sijoitusvaihtoehtojen välillä. Opiskelija osaa neuvoa asiakasta myös sijoitusten verotuksellisissa kysymyksissä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 60 %
Harjoitustehtävät ja projektityöt 40 %

Molemmat osat on suoritettava hyväksyttävästi.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown