Olet täällä

Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat

Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat

Tunnus: FIE2LK002
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen        

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Rahoituksen perusteet 2 (FIE1LK002), Tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysi (ACC2LK001). Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Yrityksen arvonmääritys.

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee yrityskauppoihin sekä yritysjärjestelyihin liittyvän yhtiö- ja verolainsäädännön sekä yrityksen markkinapohjaisen analyysin ja yrityksen menneisyyteen, nykytilanteeseen ja yrityksen kehityksen tulevaan ennakointiin perustuvan arvonmäärityksen periaatteet.                               

Sisältö

 

Arvonmääritysprosessi

 • Strateginen analyysi
 • Tilinpäätösanalyysi
 • Ennusteet
 • Riskin huomioonotto
 • Tuottovaatimuksen määrittäminen

Yrityksen arvonmäärityskeinot

 • Substanssiarvo
 • Tuottoarvo
 • Vapaan kassavirran mallit
 • Lisäarvomalli
 • Markkinapohjainen analyysi
 • Herkkyysanalyysien tekeminen

Yrityskaupat

 • Yrityskaupan eri muodot
 • Yrityskauppojen verotus ja yritysjärjestelyt
 • Sukupolvenvaihdokset
 • Yrityskaupan prosessi
 • Due Diligence

Työelämäyhteydet

Vierailuluennot/yrityskäynnit, ryhmätyöt.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opetus muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä , yhteensä 81 tuntia opiskelijan työtä. Lähiopetus  32 tuntia (4x8), kirjallinen koe 2 tuntia, itsenäinen työskentely 48 tuntia.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Arto Talmo
Annika Sandström

Oppimateriaalit

Luentojen alussa erikseen ilmoitettava materiaali, verolait ja yhtiölainsäädäntö, internet, Moodle.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

 

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

Tuntee ja tietää yrityksen arvonmääritykseen ja yrityskauppoihin liittyvät peruskäsitteet.

Tuntee hyvin pääasialliset yrityksen arvonmäärityksen menetelmät ja yrityskauppamuodot.

Tuntee erittäin hyvin yrityksen arvonmäärityksen vaiheet ja erityyppisten arvonmääritysmenetelmien ominaisuudet ja yrityskauppaan liittyvien riskien identifioinnin.

 Taidot

Hallitsee yrityksen arvonmäärityksen perusmenetelmät ja tuntee riskien määrittämisessä käytettäviä menetelmiä.

Hallitsee erityyppiset arvonmääritysmenetelmät ja kykenee arvioimaan eri muuttujien merkitystä arvonmäärityksen lopputulokseen ja osaa arvioida yrityksen strategisen tilanteen merkitystä arvonmäärityksessä.

Hallitsee erinomaisesti erityyppiset arvonmääritysmenetelmät ja kykenee arvioimaan eri menetelmien käyttökelpoisuutta, sekä osaa ottaa riskeihin liittyvät tekijät huomioon arvonmäärityksessä ja yrityskaupan toteuttamisessa.

 Pätevyys

Kykenee analysoimaan yrityskauppatilannetta myyjän, ostajan ja yrityksen näkökulmasta ja identifioimaan yrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvien verohuojennusten edellytykset.

Kykenee määrittämään yrityksen arvon eri menetelmillä ja arviomaan sukupolvenvaihdoksiin ja yrityskauppoihin liittyviä vaihtoehtoja ja verotuksellisia seurauksia eri osapuolille.

Hallitsee yrityksen arvonmääritysprosessin kokonaisuudessaan ja kykenee perustelemaan tekemänsä arvonmäärityksen sekä tekemään ratkaisuja yrityskaupan toteuttamisessa esiin tulevien ongelmien ratkaisemiseksi ja arvioimaan niiden merkitystä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 70%, palautettavat harjoitukset ja ryhmätyöt 30%.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown