Olet täällä

Yrityksen rahoituksen suunnittelu

Yrityksen rahoituksen suunnittelu

Tunnus: FIE2LK001
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi ja englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Rahoituksen perusteet (FIE1LK001). Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Investoinnit ja varojen hankinta.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tutustuu yrityksen rahoitussuunnitteluun sekä yritystoiminnan rahoitusriskeihin. Hän osaa laatia rahoitussuunnitelmia yhteistyössä yrityksen eri toimintojen kanssa ja valita yritykselle soveltuvia rahoituslähteitä. Opiskelija osaa suunnitella edellisten pohjalta kehittämistavoitteita ja tuntee keinoja niiden toteuttamiseksi.                           

Sisältö

Johdanto yrityksen rahoitussuunnitteluun

 • rahoitussuunnittelun eri osa-alueet

 • rahoitussuunnittelua tukevien laskelmien laatiminen

Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelu

 • lyhyen aikavälin rahoitusvaihtoehdot

 • maksuliikenne ja kassanhallinta

 • käyttöpääoman hallinta

 • rahoitusyhtiöiden rahoitus

Pitkän aikavälin rahoitussuunnittelu

 • pääomarahoituksen suunnittelu ja hankinta
 • oman ja vieraan pääoman markkinaehtoinen rahoitus

 • Venture Capital-rahoitus

 • Investoinnit, yrityksen rahoitusrakenne

 • oman ja vieraan pääoman kustannus, WACC

Yrityksen rahoitusriskit

 • yrityksen rahoitusriskien tunnistaminen ja hallinta

Työelämäyhteydet

Vierailijaluennot, yritysvierailut.

Oppimateriaali

Rahoitus, J. Leppiniemi, WSOY, 2005

Yritysrahoitus, Niskanen&Niskanen, Edita, 2007

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Arto Talmo
Annika Sandström

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opetus muodostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 156 tuntia opiskelijan työtä. Lähiopetusta 64 tuntia (8x8), kirjallinen koe 2 tuntia, itsenäistä työskentelyä 89 tuntia.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

Opiskelija tuntee yrityksen rahoituksen suunnittelun  peruskäsitteet ja rahoituksen roolin yritysten taloushallinnossa.

Opiskelija tuntee yrityksen rahoituksen suunnittelun menetelmät eri ajanjaksoilla ja tuntee yrityksen käytettävissä olevat rahoituslähteet.

Opiskelija ymmärtää rahoituksen suunnittelun merkityksen erikokoisten yritysten toiminnassa ja osaa analysoida yritysten tekemiä ratkaisuja kriittisesti.

 Taidot

Opiskelija tunnistaa erilaisten yritysten keskeiset rahoitusratkaisut ja niiden ominaispiirteet.

Opiskelija osaa analysoida erikokoisten yritysten rahoituksensa hoidossa tekemiä ratkaisuja.

Opiskelija tuntee rahoitusmarkkinoiden ja rahoituksen välitystapojen keskeiset kehityspiirteet ja osaa soveltaa tietämystään esim. listautuneiden yhtiöiden toiminnan arvioinnissa.

 Pätevyys

Opiskelija osaa tulkita ja käyttää päätöksenteon tukena rahoituksen lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelulaskelmia.

Opiskelija osaa laatia rahoituksen suunnittelu- ja vaihtoehtoislaskelmia  ja hankkia niiden laatimiseen tarvittavaa informaatiota.

Opiskelija osaa tehdä rahoituksen suunnittelun ja riskienhallinnan laskelmia virheettömästi erilaisissa päätöstilanteissa ja osaa käyttää tietojaan vaativissa tilanteissa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 70 %
Palautettavat harjoitukset ja ryhmätyöt 30 %.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

 

Countdown