Olet täällä

Vakuutusalan johdantokurssi

Vakuutusalan johdantokurssi

Tunnus: FIE1LK004
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen/vapaaehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolle ei ole edeltävyysehtoja. Johdantokurssin suoritus on suositeltavaa ennen muiden vakuutusalan kurssien suorittamista. Finanssialan koulutusohjelman opiskelijoilla opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta.

Oppimistavoitteet

Opiskelija perehtyy vakuutus- ja työeläkevakuutustoiminnan perusteisiin sekä alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Kurssin aikana opiskelijalle kertyy yleiskuva vakuutusalasta ja sen työtehtävistä.

Sisältö

  • Yleistä vakuuttamisesta
  • Omaisuusvakuutuksen perusteita
  • Henkilövakuutuksen perusteita
  • Työeläkevakuutuksen perusteita
  • Vakuutuslainsäädännön perusteita

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 18 h
Itsenäinen työskentely 62 h
Oman oppimisen arviointi 1 h 
Lähiopetusosuuden luennot toteuttavat pääsääntöisesti eri vakuutusyhtiöiden ja muiden vakuutusalan organisaatioiden edustajat.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT).

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Juha Stenbacka

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

 Opiskelija tuntee vakuutusalan perustoiminnot ja peruskäsitteet.

 Opiskelija tuntee vakuutusalan perustoiminnot ja peruskäsitteet sekä vakuutustoiminnan mahdollisuudet.

 Opiskelija tuntee vakuutusalan perustoiminnot ja peruskäsitteet sekä vakuutustoiminnan mahdollisuudet sekä vakuutuksenantajan että vakuutuksenottajan näkökulmista.

 Taidot

 Opiskelija tietää vakuutusyhtiöiden toimintatavat ja pystyy joiltakin osin vertailemaan erilaisia vakuutuksia.

 Opiskelija tietää vakuutusyhtiöiden toimintatavat ja pystyy vertailemaan erilaisia vakuutuksia.

 Opiskelija tietää vakuutusyhtiöiden toimintatavat ja pystyy vertailemaan erilaisia vakuutuksia. Hän tiedostaa vakuuttamisen mahdollisuudet ja rajoitukset.

 Pätevyys

 Opiskelija pystyy jossain määrin toimimaan sekä vakuutuksenottajana että vakuutuksenantajana.

 Opiskelija pystyy toimimaan sekä vakuutuksenottajana että vakuutuksenantajana.

 Opiskelija pystyy toimimaan hyvin sekä vakuutuksenottajana että vakuutuksenantajana.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 100 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown