Olet täällä

Johdatus pankkialalle

Johdatus pankkialalle

Tunnus: FIE1LK003
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi          
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaavalintainen (Pankkipolku), pakollinen (FINA)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei ennakkosuoritusvaatimuksia tai sidonnaisuuksia muihin opintoihin.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tutustuu pankkialan toimintaympäristöön, alalla toimiviin organisaatioihin sekä pankin tarjoamiin finanssipalveluihin yksityisille henkilöille ja yrityksille. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa pankin erilaisia työtehtäviä ja niiden osaamisvaatimuksia. Hänellä on valmius arvioida pankkien toimintamalleja sekä laatia henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Sisältö

  • Pankki- ja rahoitusalan toimintaympäristö, valvonta ja sääntely
  • Pankit ja yksityisasiakkaat, roolit ja vastuut
  • Pankit pienyritystoiminnassa
  • Suuryritysten pankkipalvelut
  • Sijoitusneuvontaa eri asiakasryhmille
  • Osaamisen ja asiakaspalvelutaitojen haasteet pankeissa
  • Pankkialalle työllistyminen

Työelämäyhteydet

Opintojakso toteutetaan HAAGA-HELIAn Pankkipolun sekä Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman yhteisenä seminaarina, yhteistyössä finanssialan yritysten kanssa. Vierailevat alan asiantuntijat kertovat pankkien eri toiminnoista, sekä osallistuvat ryhmätöiden esittelytilaisuuteen. Opintojaksolla järjestetään urasuunnittelua sekä mahdollinen finanssialan työnhakutapahtuma.

Kansainvälisyys

Pohjoismaisten finanssikonsernien toimintaa tarkastellaan osana kansainvälisiä pankkimarkkinoita.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja vierailijaluennot järjestetään intensiiviviikolla 2. Opintojakson suoritukseen kuuluva ryhmätyötehtävä suoritetaan 1 periodin aikana ja esitellään yhteisessä seminaarissa maaliskuussa.

Arvioitu ajankäyttö opintojaksolla:
Lähiopetus, vierailijaluennot 40 h
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely 31 h
Ryhmätöiden esittelytilaisuus 8 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Annika Sandström
Arto Elomaa

 

Oppimateriaalit

Alhonsuo, Sampo, Nisén, Anne ja Pellikka, Tuula (2009). Finanssitoiminnan käsikirja.

Kontkanen, Erkki (2011). Pankkitoiminnan käsikirja. (3. uudistettu painos). Finanssi ja vakuutuskustannus, Helsinki.

Luentoyhteenvedot ja opetuksessa mainittu muu materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit (kevät 2013)

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee osittain pankkitoiminnan alkeet. On tietoinen erilaisista pankkitoimintaan liittyvistä tietolähteistä. Tuntee pankkien toimintaympäristön muutoksia. Tietää useita pankkitoimintaan liittyviä tietolähteitä.
Tuntee finanssi- ja vakuutusalan palveluiden myyntiin ja sijoitusneuvontaan liittyvät perusperiaatteet.

Tuntee erinomaisesti pankkitoiminnan kehityksen. Tuntee erinomaisesti pankkitoimintaan liittyviä tietolähteitä sekä lainsäädäntöä, ja osaa hakea tietoa muutostarpeisiin.

Taidot

Osaa kuvata pankkien perustehtävän. Osaa hankkia lisää tietoa pankeista.

Osaa kuvata erilaisia pankkitoiminnan tehtäviä. Osaa arvioida jonkin verran pankkien toimintaympäristön kehittymistä. Osaa arvioida kehitystarpeitaan pankkialalla.

Osaa erinomaisesti kuvata erilaisten pankkitoiminnan tehtävien kehityssuuntia. Osaa luoda ratkaisumalleja vaihtoehtojen muuttuessa.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan. Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan. Tuo keskusteluun hyviä kysymyksiä projektiin.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti. Ideointikyky, kyky hakea ratkaisuja yritysten rahoitusongelmiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen projektityö ryhmässä 50 %
Ryhmätyön esitys 25 %
Opponointi, kehittymissuunnitelma, osallistumisaktiivisuus 25 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown