Olet täällä

Games! Peleistä liiketoimintaa / Games! How to Make Business out of Games

Games! Peleistä liiketoimintaa / Games! How to Make Business out of Games

*in English at the end of the page

Tunnus: ENT8LH102
Laajuus: 10 op
Ajoitus: sopimuksen mukaan
Kieli: suomi ja englanti
OPS: HH:n koulutusohjelmat
Opintojakson taso: ammattiopinnot tai vapaasti valittavat
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Kuvaus 

Games! Peleistä liiketoimintaa on sovellutus NY Start Up -ohjelmasta. Games! –kurssi yhdistää pelien kehittämisen ja yrittäjyyden. Se on tarkoitettu sinulle mikäli olet devaaja, tuottaja, artisti, designeri, businessvelho tai hyvinvointialan, kulttuurin ja taiteen, matkailun, tekniikan (+lisää oma alasi) osaaja!

NY Start Up on ohjelma, jossa opiskelijat perustavat opintojakson ajaksi oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Yritys toimii ideoiden testilaboratoriona, tarjoaa mahdollisuuden soveltaa työelämätaitoja käytäntöön oman yrityksen kautta ja antaa opiskelijalle kuvan siitä, millaista on työskennellä omassa tai pienessä yrityksessä. Lisäksi opintojaksolla on mahdollisuus verkostoitua muiden NY-opiskelijoiden kanssa.

Opintojakso on suunniteltu soveltuvaksi eri alojen opiskelijoille. Perustiedot liiketaloudesta – tai muusta alasta - eivät ole haitaksi, mutta opintojakson vahvuudet perustuvat sen poikkitieteellisyyteen ja yhdessä tekemiseen. Mukaan tullessa ei tarvitse olla omaa valmista liikeideaa tiedossa. Tärkeintä on halu ja innostus lähteä luomaan uutta ja oppimaan oman tekemisen kautta. 

Opiskelijat muodostavat pienryhmiä ja perustavat ryhmissä yrityksen lukuvuoden ajaksi. Yritys toimii oikeilla markkinoilla tarjoten tuotteita tai palveluita asiakkaille. NY Start Up tarjoaa erinomaisen pohjan omien ideoiden testaamiseen ja liiketoiminnassa tarvittavien taitojen kehittämiseen. Perustettavan yrityksen toiminta on verotonta 8.500 euroon saakka. Vastaavia opintoja järjestetään samanaikaisesti muissa korkeakouluissa ympäri Suomea. Työskentely huipentuu valtakunnalliseen finaaliin, jossa opiskelijat kilvoittelevat keskenään parhaasta yritysideasta. Voittajatiimi pääsee edustamaan Suomea Eurooppa-tasolla.

Kurssi on osa eurooppalaista JA Start Up Program -kokonaisuutta, ja vastaavanlaisia kursseja järjestetään eri Euroopan maissa. Suomessa NY Start Up on korkeakoulujen yhteinen ohjelma, jota hallinnoi Nuori Yrittäjyys Ry (http://nuoriyrittajyys.fi/  ). Pääkaupunkiseudulla opintojakso toteutetaan yhdessä eri korkeakoulujen kanssa. Opiskelijatiimit kootaan monialaisiksi.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolle ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso voidaan liittää Liiketalouden yrittäjyysopintojen syventäviin opintokokonaisuuksiin tai vapaasti valittaviin. Opintojakso sopii hyvin kenelle tahansa opiskelijalle, jota yrittäjyys aiheena kiinnostaa. Opintojaksolla voi korvata ”Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu” –opintojakson.

Osaamistavoitteet

Yrittäjyys on uusien mahdollisuuksien ja ratkaisujen luomista epävarmoissa oloissa. Se on innovatiivista toimintaa, jonka

tuloksena olemassa olevat yritykset uudistuvat ja uusia yrityksiä syntyy. Lisäksi yrittäjänä toimiminen voi olla monessa ammatissa keskeinen työn tekemisen muoto. Ohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä sekä tilaisuus soveltaa oppimaansa tietopohjaa aidossa liiketoimintaympäristössä. Opintojakson jälkeen opiskelijoilla on omakohtaista kokemusta yritysideoiden hahmottamisesta, testaamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksoa ei voi AHOToida tai hyväksilukea. Jos olet aikaisemmin osallistunut esim. toisen asteen Nuori Yrittäjyys –koulutukseen, ota yhteyttä vastuuopettajiin.

Työelämäyhteydet
Nuori Yrittäjyys tekee yhteistyötä monien suomalaisten sekä kansainvälisten yritysten kanssa, mm. Microsoft ja Roschier Asianajotoimisto.

Kansainvälisyys
Haaga-Helian paras tiimi pääsee Suomen Mestaruus -kilpailuihin. Suomesta lähetetään voittajatiimi Euroopan Mestaruus –kilpailuihin.

Sisältö

NY Start up:n ohjelmarunko:

 1. tiimiytyminen (mahdollisuuksien hahmottaminen ja tiimiytyminen)
 2. ideointi ja yritys
 3. liiketoimintamallin kehittäminen ja liikeidean testaaminen (liiketoimintasuunnitelma)
 4. yritykset toiminnassa
 5. tulevaisuuden suunnitelmat

Lisäksi:

 • aloitusleiri
 • sparraukset ja tiimitapaamiset myös muiden korkeakoulujen kanssa
 • lähiopetus
 • oppimispäiväkirjat (3 kpl) sekä loppuraportti
 • Online-tehtävät
 • valmistautuminen NY Start Up –kilpailuun (mm. hissipuhe/pitchaus)
 • valitut tiimit pääsevät NY Start Up –finaaliin (Suomen Mestaruus)
 • yksi tiimi pääsee mukaan NY Start Up -Euroopan Mestaruus -kilpailuihin

Aikataulu

Kesto 3-4 periodia. NY Start up -ohjelma tehdään yhdessä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa ja aikataulu muokataan yhteisesti opintojakson edetessä. Ohjelmaan sisältyy vierailijoita, yritystapaamisia, workshopeja ja asiantuntijasparraajien tapaamisia, joista sovitaan sitä mukaa, kun ohjelmassa edetään. SM–kilpailut ja EM–kilpailu järjestetään NY-organisaation toimesta.

Oppimistavat

 • tiimitapaamiset (ml. NY Start Up -Team –oppimisportaali) 80-120 h
 • lähiopetus ja henkilökohtainen konsultointi 30–70 h
 • itsenäinen oppiminen (ml. Ny Start Up –oppimisportaali) 80–120 h
 • NY Start Up –kilpailu 20–150  http://nystartup.fi

Osaamistavoitteet

Osaamistaso 1-2

Osaamistaso 3-4

Osaamistaso 5

Opiskelija tietää, mitä yrittäjämäinen toimintatapa tarkoittaa. Hän tietää ideoinnin ja yritystoiminnan suunnittelun vaiheet ja osaa olla tiimin jäsen. Hän seuraa kehittymistään oppimispäiväkirjassa. Hän osaa luetella yrittäjältä vaadittavat osaamiset ja tietää, mitä haasteita on yritystoiminnan aloittamisessa tai kehittämisessä. Opiskelija osaa tehdä liiketoimintamallin ja liiketoimintasuunnitelman oman yritystoiminnan aloittamiseksi.

 

Opiskelija hallitsee yrityksen ideoinnin, suunnittelun ja perustamisen vaiheet. Hän osaa toimia aktiivisesti tiimin jäsenenä. Opiskelija tietää hyvin, mitä oman yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan. Hän seuraa analyyttisesti kehittymistään oppimispäiväkirjassa. Hän pystyy tarvittaessa toimimaan yrittäjämäisesti ja havaitsee erilaisia mahdollisuuksia ympäristössään. Opiskelija osaa tehdä hyvän liiketoimintasuunnitelman oman tai toisen yrittäjän yritystoiminnan aloittamiseksi.

 

Opiskelija hallitsee yrityksen ideoinnin, suunnittelun ja perustamisen vaiheet hyvin. Hän osaa toimia rakentavasti innovatiivisen tiimin vetäjänä ja jäsenenä. Hän seuraa analyyttisesti kehittymistään oppimispäiväkirjassa ja pyrkii tietoisesti jatkuvaan kehittymiseen. Hän pystyy hyödyntämään erilaisia mahdollisuuksia ympäristössään. Hän tunnistaa ja arvioi yrittäjän osaamistarpeita kiitettävästi ja toimii itse yrittäjämäisesti. Hän tietää, mitä haasteita yritystoiminnan aloittamisessa on ja osaa kiitettävästi ratkaista eteen tulevia ongelmia. Hän osaa suunnitella, kehittää ja arvioida yrityksen toimintaa liiketoimintamallin avulla sekä tehdä toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman.

 

Arviointi:

100% yrittäjämäinen ote; tekee kiitettävästi pyydetyt tehtävät.

Vastuuopettajat
Tarja Römer-Paakkanen

Maija Suonpää

Tarja Jokinen

Ilkka Malinen

Oppimateriaalit
Nuori Yrittäjyys -oppimisympäristö sekä erikseen sovittava materiaali.

_________

Games! How to Make Business out of Games

Code: ENT8LH102
Scope: 10 cr
Timing: TBA
Language: Finnish and English
Curriculum: Haaga-Helia curriculum
Course level: Professional studies or free-choice
Course type: free-choice

Description

Games! How to Make Business out of Games is an application of the JA Start Up Program. The Games! course combines entrepreneurship and developing games. It is intended for you who are a developer, producer, artist, designer, business wizard or an expert in welfare business, culture and art, tourism, technology or any other field!

JA (Junior Achievement) Start Up (http://nystartup.fi/) is an educational program where students establish their own JA Company, which operates on real money, for one term or one calendar year. The company will function as a test lab for students’ ideas, provide a possibility to put business skills into practice, and give students’ an idea of what it is like to work in a small private company. In addition, students can grow their networks by connecting with other JA students.

The program is suitable for all students despite the field of study. Basic knowledge in business is an advantage, but the program is based on multidisciplinarity and learning by doing together. Students do not have to have a business idea at the beginning. More important is that the student has a will and enthusiasm to create new and learn by doing.

The students form small teams and establish their companies for one term or one academic year. The company operates like any actual company, offering its products and services to clients. JA Start Up gives an excellent opportunity for students to test their ideas and develop business skills. Student Companies’ are not liable to VAT as long as the net revenue of operations stays under 8.500 euros. JA Start Up Program is a program for all Universities and Universities of Applied Sciences in Finland. The Program culminates in a national competition, where the students compete on the best business idea and the best JA Company is chosen. The winning company gets to represent Finland on a European level.

The course is a part of the European JA Start Up Program and similar courses are arranged throughout Europe. In Finland the program is coordinated by JA (Junior Achievement) Finland (Nuori yrittäjyys ry), which is a non-governmental organization. More information available at: www.nuoriyrittajyys.fi. In the metropolitan area the course is conducted in cooperation with other universities and universities of applied sciences and the student teams will be multidisciplinary.

Starting level and linkage with other courses

No prerequisites.  The course can be linked to entrepreneurship specialization studies in business programmes or to free-choice studies. The course suits all students who are interested in entrepreneurship. This course can partly replace e.g. the basic entrepreneurship course in GLOBBA degree programme or the course ”Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu” in the Finnish-language business programme (HELI).

Learning outcomes

Entrepreneurship is about creating possibilities and solutions in uncertain conditions. It is innovative actions resulting in new and improved companies. In many occupations entrepreneurship is the main form of working. The aim of the program is to offer students practical experiences of entrepreneurship and a chance to apply their knowledge in an authentic business environment. After the course students have gained personal experience in creating and testing business ideas and establishing a business.

Recognising and validating prior learning (RPL)

The course cannot be recognised as prior learning. If you have previously taken part in another JA Program, for example during the secondary level studies, please contact the course teachers responsible for this course.

Cooperation with the business community

JA Finland cooperates with many Finnish and international companies, for example Microsoft and Roschier law firm.

Internationality
Haaga-Helia’s best team takes part in the JA Start Up national competition. The winning company gets to participate in JA Europe Enterprise Challenge for university and college-level student companies.

Contents

JA Start Up Program outline:

 1. team building, recognising possibilities
 2. ideation and development of business ideas
 3. developing a business model and testing the business idea (business plan)
 4. operating businesses
 5. future plans

Additionally:

 • start camp
 • coaching sessions and team meetings with other universities or universities of applied sciences
 • contact sessions
 • learning diaries (3 diaries) and final report
 • online assignments
 • preparing for the JA Start Up competition (e.g. elevator pitch)
 • selection to JA Start Up Finals (Finnish championship)
 • one team will get to participate in the NY Start Up European Championship finals

Schedule

The length of the course is 3-4 periods. The course cooperates with other universities and universities of applied sciences in the metropolitan area. Therefore it is not possible to agree on the guest lectures and company visits very early and the schedule will be planned throughout the course. The national and international competitions are organised by JA Finland and JA Europe.

Teaching format

 • team meetings (incl.  NY Start Up Team portal) 80-120 h
 • contact sessions and personal consulting 30–70 h
 • independent learning (incl. Ny Start Up portal) 80–120 h
 • NY Start Up competition 20–150  http://nystartup.fi

Assessment criteria

Grade 1-2

Grade 3-4

Grade 5

The student knows what entrepreneurial procedures and methods are. He/she knows the phases of ideation and business development and is able to work in a team. He/she follows his/her development in a learning diary. He/she can list the skills required for an entrepreneur and knows the challenges that starting and developing a business includes. The student is able to develop a business model and business plan to start his/her own business. 

The student has a good knowledge and understanding of business ideation, business planning and establishing a business. He/she is able to work as an active member in a team. The student has a good conception of what is needed to start one’s own business. He/she follows his/her development analytically in a learning diary. He/she can act in an entrepreneurial way when needed and observes opportunities in his/her surroundings. The student is able to develop a good business plan in order to establish a business. 

The student has an excellent knowledge and understanding of business ideation, business planning and establishing a business. He/she is able to work constructively and innovatively as a team leader and a team member. He/she follows analytically his/her development in a learning diary and aims consciously at constant development. He/she is able to make use of different opportunities in his/her surroundings. The student recognises and assesses the entrepreneurial skill requirements well and behaves in an entrepreneurial way himself/herself. He/she knows which challenges there are to establish a business and can creatively solve problems. He/she is able to plan, develop and assess an operating business using the business model and can plan a feasible business plan. 

 

Assessment:

Entrepreneurial attitude and actions 100%; completing given assignments well and thoroughly

Course teacher(s)
Tarja Römer-Paakkanen

Maija Suonpää

Tarja Jokinen

Ilkka Malinen

Learning materials
JA Finland -portal and other possible material.

 

Countdown