Olet täällä

Makrotalous

Makrotalous

Tunnus: ECO8LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Kansantalouden perusteet -opintojakson tai vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee esimerkkitalouden taloudellisen kehityksen, keskeisimmät ongelmat ja harjoitetun talouspolitiikan.
  • ymmärtää kokonaistalouden kehityksen, ongelmat ja talouspolitiikan mahdollisuudet kehityksen ohjaamisessa.
  • kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja ongelmanratkaisutaitoja.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kokonaistalouden vaihteluihin, talouden tasapainoisen kehityksen
ohjaamiseen, rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja talouspolitiikan vaikutuksiin yritystasolla.

  • Taloudellinen kasvu ja suhdannevaihtelut
  • Työttömyys
  • Inflaatio
  • Finanssipolitiikka
  • Rahapolitiikka
  • Talouspolitiikka avoimessa kansantaloudessa

Opetus- ja oppimismenetelmät

Kurssi toteutetaan täysin verkossa Moodle – oppimisympäristössä. Opetus etenee kahden viikon jaksoissa, joista ensimmäisellä viikolla opiskelija tutustuu aihepiirin käsitteisiin ja testaa niiden omaksumista verkkotestin avulla. Toisella viikolla opittua sovelletaan tutkimalla esimerkkitaloutta ja palautetaan siihen liittyvä raportti.

Oppimateriaalit

Sloman, John. Economics. 7th ed.

Vastuuopettaja

Tapio Mäenpää

Opetus- ja opiskelumuodot

Lähiopetus 28 h (koostuu projektityön ohjauksesta sekä sitä tukevasta lähiopetuksesta) Itsenäinen työskentely 52 h (koostuu kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon tutustumisesta ja projektiraportin laadinnasta)
Oman oppimisen arviointi 1 h

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kaikki viikkotehtävät arvioidaan ja niiden yhteispistemäärä määrittää kurssiarvosanan.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown