Olet täällä

Yrityksen taloudellinen toimintaympäristö

Yrityksen taloudellinen toimintaympäristö

Tunnus: ECO2LZ002
Laajuus: 6 op (162 h)
Aloitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää kansantalouden peruskäsitteet
 • ymmärtää, miten taloudellinen toimintaympäristö vaikuttaa yritysten ja kuluttajien päätöksen tekoon
 • omaa makro- ja mikrotalouden perusanalyysimenetelmien käytön.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kansantaloustieteen teorian perusteisiin. Teoriaoppimista ja itseopiskelua tuetaan monivalintatehtävien avulla. Teorioita sovelletaan käytännön talouskysymysten ratkomiseen tutoriaalien ja projektityön avulla. Opintojakson aikana perehdytään mikro- ja makrotalouden sekä kansainvälisen talouden erityiskysymyksiin yritysnäkökulmasta.

 • Markkinoiden toiminta ja hinnan muodostus
 • Kuluttajan teoria
 • Yrityksen teoria
 • Markkinamuodot
 • Kokonaiskysyntä ja -tarjonta
 • Talouden kasvu
 • Työttömyys ja inflaatio
 • Talouden indikaattorit
 • Avoimen talouden kysymykset
 • Kansainvälisen kaupan teoria
 • Globalisaatio

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot, työpajat, monivalintatehtävät, itseopiskelu, projektityö, raportin kirjoittaminen, tutoriaalit.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja(t)

Tapio Mäenpää
Matti Perttu

Oppimateriaalit

Pohjola, Matti, Taloustieteen oppikirja, 10. painos
tai
Miettinen, Linnosmaa, Kannisto, Toimiva talous: Kuluttaja, yritys ja kansantalous
Monivalintatehtävät
Luentodiat
Lukumateriaalia (articles)

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee markkinoiden ja markkinatalouden toimintamekanismeja.
Hän tietää kokonaistalouden kuvaukseen käytettävät indikaattorit.
Hän ymmärtää aihepiirin keskeiset käsitteet.
Opiskelija tuntee kuluttajan ja yrityksen toimintaa sekä hyödykkeen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä.
Hän tuntee taloudellisen vaihtelun dynamiikan.
Hän ymmärtää kokonaistalouden vaihtelun vaikutuksia yritysten toimintaan.
Opiskelija tuntee erittäin hyvin kuluttajien ja yritysten toimintaa sekä erilaisten markkinarakenteiden vaikutusta hinnan muodostukseen.
Hän tuntee hyvin talouspolitiikan vaikutuskanavat ja rahoitusmarkkinoiden vaikutuksen reaalitalouteen.
Hän ymmärtää hyvin kokonaistalouden ja talouspolitiikan vaikutukset yrityksen liiketoimintaan.
Taidot Opiskelija pystyy tiimissä analysoimaan hyödykkeen hinnan muodostusta.
Hän pystyy tiimissä analysoimaan esimerkkitalouden taloudellista tilannetta.
Opiskelija pystyy osin itsenäisesti analysoimaan yritysten hinnoittelua ja markkinoiden toimintaa.
Hän pystyy osin itsenäisesti analysoimaan esimerkkitalouden suhdannetilannetta ja arvioimaan taloutta liiketoiminnan kohteena.
Opiskleija osaa analysoida itsenäisesti yritysten hinnoittelua ja markkinoiden toimintaa sekä esittää kehitysehdotuksia.
Hän osaa analysoida itsenäisesti esimerkkitalouden tilaa sekä talouspolitiikan mahdollisuuksia ja tämän pohjalta osaa tehdä yrityksen liiketoimintaa koskevia ehdotuksia.
 
Pätevyys Kyky ymmärtää taloudellista uutisointia.
Kyky jäsentää yrityksen tilannetta markkinoilla.
Kyky havainnoida muutoksia yrityksen toimintaympäristössä ja ehdottaa muutoksen vaatimia toimia liiketoiminnassa osana tiimiä. Kyky itsenäisesti ja aktiivisesti seurata muutoksia yrityksen toimintaympäristössä ja mukauttaa liiketoimintaa vaadittavalla tavalla.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kokeet ja monivalintatehtävät   50 %
Tutoriaalit ja työpajat, projetktityö ja aktiivisuus  50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown