Olet täällä

DigiTuote

DigiTuote

Tunnus: DIG4TN023
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa kehittää olemassa olevaa digitaalista palvelua niin, että se on palvelun luonteelle sopivassa määrin tuotteistettu ja palvelumuotoiltu. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää palveluliiketoiminnan alan käsitteistöä ja erityispiirteitä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan liiketoimintalähtöisen digitaalisen palvelun tuotteistamista ja muotoilua tunnistamalla palvelujen käyttäjien ja ostajien tarpeita, palvelun tuottajan osaamisia ja tuottamiseen liittyviä työskentelyprosesseja. Tunnistettuihin osaamisiin ja tarpeisiin perustuen muotoillaan valitusta prosessista tai työtavasta toistettavia ja tehokkaasti viestittävissä olevia kokonaisuuksia. Opintojaksoon sisältyy

 • tuotteistetun palveluja sisältävän tuotteen erityispiirteiden tunnistaminen
 • olemassa olevan palvelun analysointi
  • kohderyhmät, kilpailijat, strategiat
  • aineelliset ja aineettomat osiot
  • palvelutuotteen osien luonteet
  • tuotteistamisen vaiheet ja palvelumallit
 • oman ryhmän osaamisen ja palvelun osaamistarpeiden vertailu, sisäisen prosessin muotoilu
 • tuotteistamisprosessi (sisäinen ja ulkoinen)
  • digitaalisen palvelutuotteen asemoiti
  • digitaalisen palvelutuotteen vakiointi
  • digitaalisen palvelutuotteen kuvaaminen ja konkretisointi

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edellytetään Käyttäjäkokemus ja Digitaalinen liiketoiminta -opintojaksojen suoritusta tai vastaavia tietoja ja taitoja. Lisäksi suositellaan samanaikaista DigiStartUp-opintojakson suoritusta.

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1
Tuntee osittain tuotteistamisen ja palvelumuotoilun peruskäsitteet, hahmottaa sisäisen ja ulkoisen prosessin pääpiirteet.

Arvosana 3
Tuntee tuotteistamisen ja palvelumuotoilun peruskäsitteet ja digitaalisen palvelun erityispiirteet ja osaa analysoida palvelun niin sisäisen kuin ulkoisen prosessin näkökulmasta. Tuntee prosessin vaiheet.

Arvosana 5
Tuntee erittäin hyvin sekä sisäiseen että ulkoisen tuotteistamiseen ja palvelumuotoilun liittyvät käsitteet ja niiden väliset yhtäläisyydet ja erot. Osaa niiden avulla analysoida ja monipuolisesti kehittää digitaalisten palvelujen kokonaisuuksia. Osaa innovatiivisesti soveltaa ja jakaa oppimaansa.

Työelämäyhteydet

Kurssilla opiskelijat tekevät omaa liiketoimintalähtöistä digitaalisen palvelun tuotteistamista, joka voi suuntautua B2B- tai B2C-markkinaan.

Kansainvälisyys

Kurssin markkinaympäristönä on Suomi, EU ja/tai muu maailma.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi jollain seuraavista tavoista:
a. Lähi- ja/tai verkkototeutuksena siihen liittyvine tehtävineen/tentteineen.
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistumalla (mm. opinnollistaminen).

Opintojaksoon sisältyy myös oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat

Tiina Koskelainen
Taru Parikka