Olet täällä

Digitekniikat

Digitekniikat

Tunnus: DIG4TN021
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. lukukausi (1. ja 2. periodi)
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen Digitaalisten palveluiden profiilin valinneille

Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa etsiä ja hyödyntää valmiita komponentteja digitaalisen palvelun toteuttamisessa.
- osaa hyödyntää pilvipalveluita digitaalisessa palvelutuotannossa.
- osaa toteuttaa digitaalisen palvelun käyttäen ajankohtaisia tekniikoita ja rajapintoja.

Sisältö
- Valmiit komponentit
- Pilvipalvelut
- Ajankohtaiset toteutustekniikat
- Rajapintatekniikat
 
Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Suositellaan Orientaatio digitaalisiin palveluihin ja Orientaatio ohjelmistotuotantoon -opintojaksojen suorittamista ennen.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5

Arvosana 1
Opiskelija tuntee digitaalisten palveluiden rakentamiseen tarjolla olevia komponentteja.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee tekniikoita, joilla digitaalisia palveluita voidaan integroida. Opiskelija osaa itsenäisesti etsiä valmiita komponentteja digitaalisten palveluiden toteuttamiseen. Opiskelija osaa vertailla digitaalisten palveluiden rakentamisen tekniikoita ja ehdottaa erilaisia ratkaisuteknologioita.

Arvosana 5
Opiskelija osaa perustella erilaisten digitaalisten palveluiden rakentamisessa käytettävien tekniikoiden etuja. Opiskelija osaa perustella, mitkä osat kannattaa rakentaa itse ja milloin kannattaa käyttää valmiita komponentteja. Opiskelija osaa toteuttaa digitaalisen palvelun, joka integroituu ulkopuolisiin palveluihin.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla on mahdollisuus toteuttaa pieniä projekteja.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla käytetään alan kansainvälistä aineistoa (sekä lähdemateriaalia että ohjelmistoja).

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

b. Verkko-opetus ja itsenäinen työskentely

c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Aikataulu
Opintojakso kestää molemmat periodit. Päivässä on opetusta yhtenä päivänä viikossa 3 tuntia. Jokaisella viikolla on oma teemansa.

Vastuuopettaja
Mirja Jaakkola, Outi Valkki