Olet täällä

Digiprojekti

Digiprojekti

Tunnus: DIG4TA022
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. lukukausi (2. periodi)
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää palvelumuotoilun kehitysmenetelmiä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen palvelun käyttöliittymäkerroksen
 • osaa toimia projektissa digitaalisen palvelun toimittajan roolissa
 • osaa kehittää digitaalisen palvelun yhteistyössä asiakkaan, loppukäyttäjien ja ohjelmistokehittäjien kanssa
 • ymmärtää erilaisten arkkitehtuurien, rajapintojen ja tekniikoiden mahdollisuudet ja osaa käyttää niitä digitaalisen palvelun toteuttamisessa

Sisältö

 • Digitaalisen palvelun kehittäminen ryhmässä
 • Valmiin järjestelmän käyttäminen ja rajapinnan kehittäminen
 • Käyttöliittymäkerroksen suunnittelu ja toteutus
 • Palvelun arkkitehtuuri ja eri rajapintojen yhdistäminen
 • Projektidokumentaatio
 • Orientaatio palvelumuotoilun digitaalisen palvelun kehittämisessä

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Suositellaan Digitaalisen palvelun toteutustekniikat ja Innovointi ja projektityö -opintojaksojen suorittamista ennen.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointi perustuu ryhmätyönä tehtävään projektiin ja opintojaksoin lopussa palautettavaan esseeseen.

Arvosana 1
Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä. Opiskelija osaa toteuttaa pieniä yksittäisiä teknisiä ratkaisuja digitaalisen palveluun käyttöliittymään käyttäen annettua rajapintaa. Opiskelija tuntee joitain palvelumuotoilun hyötyjä.

Arvosana 3
Opiskelija osaa perustella palvelumuotoilun menetelmien käytön ja toimia aktiivisena projektin jäsenenä. Opiskelija osaa toteuttaa digitaaliseen palvelun käyttöliittymään kokonaisen komponentin. Opiskelija osaa käyttää annettua rajapintaa ja määritellä uuden rajapinnan. Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti sekä oman tiiminsä jäsenten kesken että muiden sidosryhmien kanssa kuten: kurssin muut tiimit, mahdolliset muiden projektien jäsenet, loppukäyttäjät ja asiakas.

Arvosana 5
Opiskelija osaa valmentaa projektiryhmää palvelumuotoilun menetelmien käytössä. Opiskelija kykenee ottamaan kokonaisvastuun digitaalisen palvelun suunnittelusta. Opiskelija osaa perustella asiakkaalle ja muulle projektiryhmälle tehtävien ratkaisujen hyötyjä ja haittoja. Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti digitaalisen palvelun käyttöliittymän hyödyntäen rajapintaa. Opiskelija osaa myös siirtää tietoaan muille sidosryhmäläisille.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla on mahdollisuus toteuttaa pieniä projekteja.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla käytetään alan kansainvälistä aineistoa (sekä lähdemateriaalia että ohjelmistoja).

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja itsenäinen työskentely
b. Verkko-opetus ja itsenäinen työskentely
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Lili Aunimo
Ohto Rainio