Olet täällä

Digitaalinen liiketoiminta

Digitaalinen liiketoiminta

Tunnus: DIG4TA020
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: vaihtoehtoiset profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Suositellaan Käyttäjäkokemus- ja Digitaalisen palvelun protoilu -opintojaksojen suorittamista ennen tätä opintojaksoa.

Osaamistavoitteet ja arviointi
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisessä
- osaa tunnistaa erilaisia sidosryhmiä digitaalisessa palvelutuotannossa
- osaa tuottaa arvoa liiketoiminnalle digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen
- osaa laatia digitaalisen palvelun kehittämiseen tähtäävän konseptin yhteistyössä asiakkaan kanssa
- osaa validoida ja kehittää arvoa tuottavia digitaalisia ratkaisuja

Arvosana 1
Opiskelija ymmärtää digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä ymmärtää sidosryhmien merkityksen.

Arvosana 3
Opiskelija osaa suunnitella digitaalisen ratkaisun tukemaan liiketoimintaa.

Arvosana 5
Opiskelija osaa tuottaa validoituja ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja liiketoiminnan tueksi.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla on tavoitteena tehdä yhteistyötä elinkeinoelämän ja muiden yhteisöjen kanssa.

Kansainvälisyys
Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia tarkastellaan kansainvälisestä näkökulmasta.

Sisältö
- Liiketoiminta ja digitaalisuus
- Asiakkaan arvon muodostuminen digiratkaisun käytön kautta
- Digitaalisten innovaatioiden adaptoitumisen mallit
- Palvelumuotoilu ja sen soveltaminen digitaalisessa ympäristössä
- Liiketoimintaa tukeva konseptointi
- Konseptin validointi ja kehittäminen maksavan asiakkaan näkökulmasta
- Käyttäjän tai kävijän konvertoituminen maksavaksi asiakkaaksi

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
a. Lähiopetus ja itsenäinen työskentely
b. Verkko-opetus ja itsenäinen työskentely
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat
Opintojaksolla suoritettavat tehtävät sisältäen työprosessin arvioinnin.

Vastuuopettajat
Taru Parikka
Teemu Ruohonen

Oppimateriaalit
Opettajan ilmoittama materiaali.