Olet täällä

Käyttäjäkokemus

Käyttäjäkokemus

Tunnus: DIG1TA002
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 2. lukukausi (1. periodi)
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Osaamistavoitteet
Kurssin käytyään opiskelija osaa kehittää parempia palveluja tuomalla käyttäjän äänen mukaan palvelukehitykseen.

- Ymmärtää käyttäjäkokemuksen koostuvan käyttäjän kannalta merkityksellisestä arvontuotannon prosessista, johon voi liittyä erilaisia palvelutuokioita ja kontaktipisteitä sekä interaktioita palveluntuottajan, erilaisten käyttöliittymien ja muiden palvelun käyttäjien kanssa
- Osaa tarkastella ja kehittää sekä kokonaiskokemusta että sen osia
- Tiedostaa ja huomioi käyttäjäkokemuksen kehittämisen haasteet 
- Osaa käyttää erilaisia menetelmiä käyttäjäkokemuksen kartoittamiseen ja suunnitteluun sekä soveltaa niitä tilanteeseen sopivalla tavalla
- Ymmärtää eri sidosryhmien osallistamisen merkityksen kehitystyön onnistumisen kannalta sekä kykenee soveltamaan erilaisia työtapoja ja menetelmiä osallistavan suunnittelun osalta
- Osaa muuntaa käyttäjän kokemuksesta esiin nousevat ongelmakohdat tai muut palvelukokemuksen kannalta merkittävät hetket palveluratkaisuiksi ja -elementeiksi sekä kuvata ratkaisunsa siten, että niistä voidaan viestiä palvelun kehityksen eri sidosryhmille
- Osaa validoida prosessissa syntyneen suunnitelman ja muokata suunnitelmaa validoinnin tulosten mukaisesti

Sisältö
Käyttäjäkokemuksen kehittämisen menetelmät:
- käyttäjän kokemuksen kartoittamiseen
- käyttäjätiedon analysointiin
- käyttäjäymmärryksen hyödyntämiseen suunnittelussa
- suunnitelmien testaamiseen ja arviointiin

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelija on suorittanut Johdatus digitaalisiin palveluihin -opintojakson.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5.

Arvosana 1
Tuntee osittain käyttäjäkokemuksen peruskäsitteet ja hahmottaa käyttäjäkokemuksen merkityksen palvelun käytön kannalta sekä käyttökokemuksen suunnittelun pääpiirteet.

Arvosana 3
Tuntee käyttäjäkokemuksen peruskäsitteet, osaa kartoittaa käyttäjän kokemuksen ja siirtää kartoituksen tulokset osittain käyttäjäkokemuksen suunnitteluun.

Arvosana 5
Hallitsee käyttäjäkokemuksen kokonaisuutena, osaa kartoittaa käyttäjän kokemuksen kattavasti ja hyvin sekä soveltaa taidokkaasti saamiaan tietoja käyttäjäkokemuksen suunnittelussa.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla voidaan tehdä asiakasprojekteja.

Kansainvälisyys
Esimerkeissä ja materiaaleissa voidaan käyttää kansainvälisiä materiaaleja.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI
c. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
d. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).
e. Verkkototeutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Taru Parikka
Teemu Ruohonen
Heikki Hietala
Amir Dirin