Olet täällä

Yhteiskuntavastuu ja eettinen liiketoiminta

Yhteiskuntavastuu ja eettinen liiketoiminta

Tunnus: CSR1LK001
Laajuus: 3 op
Kieli: suomi
Ajoitus: 1. lukukausi
Opintojen taso: perusopinnot
Opintojen tyyppi: pakollinen

 

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää miten vastuullinen liiketoiminta näyttäytyy liiketoiminnan eri osa-alueissa. Opiskelija ymmärtää myös keskeiset motiivit vastuullisen liiketoiminnan kehitykselle yrityksissä sekä ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen osana yrityksen kilpailukykyä. Opiskelija ymmärtää mitä on operatiivinen ja strateginen yritysvastuu. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa itsenäisesti arvioida yritystä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta ja esittää siihen kehitysehdotuksia.

Sisältö

  • Vastuullisen liiketoiminnan eri elementit; mm. ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu, vastuullisuus markkinoinnissa, yritysvastuun viestintä, toimittajaketjun hallinta, sosiaalinen vastuu, hallintajärjestelmät ja merkit vastuullisen liiketoiminnan työkaluina sekä vastuullisuuteen liittyvä laskenta ja raportointi eli operatiivinen yritysvastuu
  • Keskeiset toimintaympäristön elementit ja muutokset motiivina vastuullisen liiketoiminnan kehittämiselle, ml. päästökauppa
  • Strateginen yritysvastuu
  • Vastuulliseen liiketoimintaan liittyvä sidosryhmävuorovaikutus
  • Vastuullinen sijoittaminen

 

Työelämäyhteydet

Vierailevia luennoitsijoita.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 80 h opiskelijan työtä. Lähiopetus 28 h (4 h/vko), kirjallinen koe 2h, itsenäinen työskentely 49 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaalit

Harmaala, M-M., & Jallinoja. N. 2012. Yritysvastuu ja menestyvä liiketoiminta. SanomaPro.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee vastuullisen liiketoiminnan joitakin osa-alueita.

Hallitsee vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden välttävästi.

Tuntee joiltakin osin vastuullisen liiketoiminnan merkityksen.

Tuntee vastuullisen liiketoiminnan eri elementit tyydyttävästi; ts. vastuullisen liiketoiminnan vaikutukset mm. tuotteisiin, tuotantoon, raportointiin, ostoihin, markkinointiin tai sidosryhmäsuhteisiin.

Hallitsee vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden keskinkertaisesti.

Tuntee ja ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen tyydyttävästi.

 

Tuntee vastuullisen liiketoiminnan eri elementit kiitettävästi; ts. vastuullisen liiketoiminnan vaikutukset mm. tuotantoon, raportointiin, ostoihin, markkinointiin tai sidosryhmäsuhteisiin.

Hallitsee vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden hyvin tai erinomaisesti.

Tuntee ja ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen erittäin hyvin.

Taidot

Pystyy tiimissä analysoimaan yritystä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Tietää joitakin vastuullisen liiketoiminnan työkaluja.

Pystyy osin itsenäisesti analysoimaan yritystä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta ja välttävällä tasolla esittämään siihen kehitysehdotuksia.

Tietää vastuullisen liiketoiminnan työkaluja ja omaa valmiuden avustetusti ottaa niitä käyttöön.

Osaa analysoida itsenäisesti yritystä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta ja esittää siihen kehitysehdotuksia.

Tietää vastuullisen liiketoiminnan työkaluja ja omaa valmiuden ottaa niitä käyttöön.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan; vähäinen itsenäinen panostus.

Osoittaa vain vaivoin soveltuvuutta alalle, ei osoita soveltuvuutta rakentaa tai vahvistaa vastuullista liiketoimintaa.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan; osaa toimia melko itsenäisesti.

Soveltuu keskinkertaisesti alalle; osoittaa jonkinasteista soveltuvuutta toimia vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti, muttei aktiivisesti vastuullista liiketoimintaa rakentaen.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn; hyvä kyky toimia itsenäisesti.

Osoittaa erinomaista soveltuvuutta alalle; osoittaa soveltuvuutta työskennellä vastuullista liiketoimintaa aktiivisesti tukien ja rakentaen.

 

Arviointitavat

Tuntiaktiivisuus, harjoitukset ja tentti
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown