Olet täällä

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullinen liiketoiminta

Tunnus: CSR1LH001
Laajuus 3 op ( 81h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin. Olisi suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut Yritystoiminnan perusteet sekä Markkinoinnin ja myynnin perusteet -opintojaksot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää, miten vastuullinen liiketoiminta näyttäytyy liiketoiminnan eri osa-alueissa
  • ymmärtää myös keskeiset motiivit vastuullisen liiketoiminnan kehitykselle yrityksissä
  • ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen osana yrityksen kilpailukykyä
  • ymmärtää, mitä on operatiivinen ja strateginen yritysvastuu
  • osaa opintojakson jälkeen itsenäisesti arvioida yritystä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta ja esittää siihen kehitysehdotuksia.

Sisältö

  • Vastuullisen liiketoiminnan eri elementit; mm. ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu, vastuullisuus markkinoinnissa, yritysvastuun viestintä, toimittajaketjun hallinta, sosiaalinen vastuu, hallintajärjestelmät ja merkit vastuullisen liiketoiminnan työkaluina sekä vastuullisuuteen liittyvä laskenta ja raportointi eli operatiivinen yritysvastuu
  • Keskeiset toimintaympäristön elementit ja muutokset motiivina vastuullisen liiketoiminnan kehittämiselle
  • Strateginen yritysvastuu
  • Vastuulliseen liiketoimintaan liittyvä sidosryhmävuorovaikutus

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia tai opintojaksolla suoritetaan työelämälähtöinen oppimistehtävä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso on mahdollista suorittaa joko lähiopetus- tai virtuaalitoteutuksena. Tarpeen mukaan opintojaksoa tarjotaan myös intensiivitoteutuksena.

a) Lähiopetustoteutus:
Oppimistehtävät 15-50 %
Aktiivisuus ja asenne 5-15 %
Tentti 30-45 %

b) Virtuaalitoteutus:
Opintojakso toteutetaan Moodlessa. Verkossa suoritetaan erilaisia tehtäviä ja keskusteluja yksin sekä yhdessä muiden opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden kanssa. Virtuaalitoteutus sisältää myös verkossa suoritettavan tentin.

c) Intensiivitoteutus
Lähiopetus ja tentti 20 - 26 h, joista osa mahdollisesti virtuaalityöskentelyä
Itsenäinen työskentely 55 - 60 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeessa. Kokeiden aikataulu ja ilmoittautumislomake lähetetään opiskelijaksi valituille kutsukirjeen mukana. Aikataulu ja lomake löytyvät myös opiskelijan MyNetistä.

Vastuuopettajat

Anne-Maija Selin
Minna-Maari Harmaala

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käsiteltävä aineisto sekä jaettavat ajankohtaiset artikkelit
Yritysvastuu ja Menestyvä Liiketoiminta. 2012. Harmaala, M.-M., Jallinoja, N. Sanoma Pro

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoittesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Tietää vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden perusteet.
Tuntee vastuullisen liiketoiminnan jonkin osa-alueen tyydyttävästi.
Tuntee joiltakin osin vastuullisen liiketoiminnan merkityksen yritykselle ja yhteiskunnalle.
Tuntee vastuullisen liiketoiminnan eri elementit tyydyttävästi; ts. vastuullisen liiketoiminnan vaikutukset mm. tuotteisiin, tuotantoon, raportointiin, ostoihin, markkinointiin tai sidosryhmäsuhteisiin.
Hallitsee vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden hyvin.
Tietää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen hyvin.
Tietää joitakin vastuullisen liiketoiminnan työkaluja
Tuntee vastuullisen liiketoiminnan eri elementit kiitettävästi; ts. vastuullisen liiketoiminnan vaikutukset mm. tuotantoon, raportointiin, ostoihin, markkinointiin tai sidosryhmäsuhteisiin.
Hallitsee vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden hyvin tai erinomaisesti.
Tuntee ja ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen erittäin hyvin
Tietää vastuullisen liiketoiminnan työkalut hyvin.
Taidot Osaa hankkia ajankohtaista tietoja vastuullisuuden eri aiheista.
Osaa tuottaa vastuullisuuden aiheesta perusmateriaalia pyydettäessä.
Pystyy osin itsenäisesti analysoimaan yritystä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta.
Osaa esittää vastuullisesta toiminnasta kehitysehdotuksia tyydyttävällä tavalla.
Omaa valmiuden avustetusti ottaa työkaluja käyttöön.
Tunnistaa vastuullisuuden ajankohtaisia teemoja ja pystyy tuottamaan aloitteita.
Osaa analysoida itsenäisesti yritystä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta ja esittää siihen keskeisiä kehitysehdotuksia
Omaa valmiuden käyttää vastuullisuuteen liittyviä työkaluja.
Pätevyys Pystyy tiimissä analysoimaan yritystä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta, mutta osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan; vähäinen itsenäinen panostus
Ei osoita aktiivisuutta rakentaa tai vahvistaa vastuullista liiketoimintaa.
Pystyy tiimin jäsenenä analysoimaan vastuullisuutta ja osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Pystyy tuottamaan analyysia myös melko itsenäisesti.
Osoittaa aktiivisuutta toimia vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti ja vahvistaa vastuullista liiketoimintaa.
Pystyy täysipainoisena tiimin jäsenenä ja tarvittaessa tiimin vetäjänä analysoimaan vastuullisuutta.
Pystyy toimimaan myös itsenäisesti ja toisia ohjaten.
Osoittaa erinomaista aktiivisuutta rakentaakseen ja vahvistaakseen vastuullista liiketoimintaa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

a) Lähiopetustoteutus:
Oppimistehtävät 55 %
Aktiivisuus ja asenne 15 %
Tentti 30 %

b) Virtuaalitoteutus:
Oppimistehtävät 85 - 70 %
Verkkotentti 15 - 30 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown