Olet täällä

Artikkelin kirjoittaminen - Writing an article

Artikkelin kirjoittaminen - Writing an article
 • Tunnus: COM8TN006
 • Laajuus: 2 op (54 h)
 • Ajoitus: 2.-6. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on osoittanut hyvää tieteellisen kirjoittamisen taitoa ja laatinut ICT-alan jotakin teemaa käsittelevän artikkelin, joka on julkaistavissa joko alan lehdessä tai kirjoittajan omassa blogissa. Ammatillisesti pätevän artikkelin kirjoittaminen edellyttää itsenäistä perehtymistä teemaan liittyvään kirjallisuuteen ja aihetta käsitteleviin ajankohtaisiin tieteellisiin artikkeleihin.

Opintojakso antaa valmiuksia opinnäytetyön tekemiseen.

Sisältö

Opiskelija paneutuu yhteen tietotekniikan aihealueeseen ja laatii valitsemastaan aiheesta artikkelin. Opiskelija hankkii aiheeseen liittyvän lähdeaineiston, tutustuu aiheeseen ja laatii siitä artikkelin lähdeviittaustapaa noudattaen. Artikkelin kieli voi olla suomi tai englanti. Artikkelin laajuus on 5-8 sivua. Valittujen lähteiden tulee olla tieteellisen kriteeristön täyttäviä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Itsenäinen työskentely toteutuksen aikataulua noudattaen.
 • Opintojakso toteutetaan verkossa, joten niin ohjausmateriaali, tehtäväkuvaus kuin tehtävän vastausalue ovat opintojakson Moodle-sivulla.
 • Oman oppimisen arviointi 1 h.

Työelämäyhteydet

Artikkeli liittyy ajankohtaiseen ICT-alaa koskevaan aiheeseen.

Kansainvälisyys

Tieteellisen kriteeristön täyttävät tuoreet artikkelit ovat enimmäkseen englanniksi, ja artikkelin voi kirjoittaa englanniksi.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on opintojensa aikana kirjoittanut johonkin ICT-alan julkaisuun artikkelin, eikä siitä ole saatu muuta suoritusta, voidaan tällainen näyttö katsoa aiemmin hankituksi osaamisen osoittamiseksi.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessissa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettaja

Anne Valsta, Pasila

Oppimateriaalit

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulun raportointiohje.
 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki.
 • Kurssin materiaali verkossa.
 • Tutkimusaiheen kirjallisuus ja tieteelliset artikkelit.

Arviointiperusteet

Opiskelija tallettaa laatimansa artikkelin Urkundiin. Näin varmistuu, että teksti ei ole plagioitua. Itsenäisesti laadittu hyvin jäsennetty artikkeli arvioidaan arvosanalla H (Hyväksytty).

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanaan. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.