Olet täällä

ICT-kouluttaja

ICT-kouluttaja

Tunnus: COM8TN005
Laajuus: 3 op     
Ajoitus: 4. lukukausi tai myöhemmin
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy tietotekniikan kouluttamiseen ja sen eri osa-alueisiin. Opiskelija harjoittelee käytännössä tietotekniikan oppituntien pitämistä.
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • suunnitella ja toteuttaa tyypillisiä yrityksen sisäisiä ja ulkoisia ICT-alan koulutuksia
  • pitää esityksen tutkimastaan aiheesta
  • opastaa käyttäjiä tietoteknisissä tilanteissa
  • käyttää koulutuksessaan hyväksi perinteisiä ja teknologia-avusteisia opetusvälineitä.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - suomi

Sisältö

ICT-koulutuksesta käsitellään alan haasteet ja erityispiirteet ja niiden vaikutukset koulutussuunnitteluun. Opiskelija tutustuu erilaisiin kohderyhmiin pitämiensä harjoituskoulutusten avulla ja oppii ihmissuhdetaitojen merkityksen kouluttajan työssä. Opiskelija saa valmiuksia toimia ICT-kouluttajana ja ymmärtää, minkälaisia tehtäviä koulutus sisältää. Opiskelija saa valmiudet viestiä koulutustilanteessa tehokkaasti ja tiedostaa, minkälaisia tehtäviä hyvän koulutuksen toteuttaminen edellyttää. Opiskelija saa valmiudet tuottaa oppimateriaalia pedagogiset tavoitteet huomioon ottaen. Pidettävien harjoituskoulutusten kautta opiskelija tottuu neuvovaan ja opastavaan rooliin. Opetusteknologian hallinta ja kurssin läpivieminen arviointiin asti tulevat tutuksi viestinnän osiossa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely ja koulutustapahtumien toteuttaminen
Opintojakso toteutetaan osin verkossa. Verkossa tapahtuvaan opetukseen saadaan ohjausta ja opitaan yhteisöllisen oppimisen merkitys. Opetusjärjestelmien eri ominaisuuksien tehokäyttö tulee tutuksi ja siellä ohjattu opetus, yhteisöllinen oppiminen sekä opetusjärjestelmiin tutustuminen.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Työelämäyhteydet

Koulutus pidetään työelämäympäristössä, ja käytetyt esimerkit ovat käytännön työelämätilanteista.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään osittain englanninkielisiä lähteitä, ja opiskelija voi pitää koulutuksen englanniksi.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Kouluttaminen

Opiskelija, joka toimii työssään kouluttajana, pitää harjoitusoppitunnin tietoiskutyyppisenä luentona omasta työstään kouluttajana. Opiskelija sopii tästä suoritustavasta kouluttamisen vastuuopettajan kanssa.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ja tutkimusaiheen kirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Tarkemmat materiaalit ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5.

Arvosana 1
Tuntee osittain aikuis- ja ICT-koulutuksen periaatteet ja pystyy suunnittelemaan ja pitämään erilaisia alan koulutuksia ja opastamaan käyttäjiä tietoteknisissä tilanteissa.

Arvosana 3
Tuntee  hyvin aikuis- ja ICT-koulutuksen periaatteet ja pystyy suunnittelemaan ja pitämään erilaisia alan koulutuksia ja opastamaan käyttäjiä tietoteknisissä tilanteissa.

Arvosana 5
Tuntee erinomaisesti aikuis- ja ICT-koulutuksen periaatteet ja pystyy suunnittelemaan ja pitämään erilaisia alan koulutuksia ja opastamaan käyttäjiä tietoteknisissä tilanteissa.

Vastuuopettaja

Tarja Paasi-May