Olet täällä

Esimiehen viestintätaidot

Esimiehen viestintätaidot

Tunnus: COM8LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija sisäistää vuorovaikutuksen merkityksen esimiestyössä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • motivoida ja delegoida
 • antaa palautetta
 • tiedottaa
 • käyttää digitaalista kanavaa asiaan sopivissa yhteyksissä
 • ottaa huomioon ihmisten erilaisuuden.

Sisältö

 • Esimiehen erilaiset viestintätilanteet
 • Tiedottamisen periaatteet ja viestinnän kehittäminen
 • Viestintäkulttuuri ja -strategiat, viestintäilmasto
 • Laadukas viestintä

Työelämäyhteydet

Opintojakson tehtäviä peilataan omiin työtehtäviin ja -kokemuksiin.

Kansainvälisyys

Tehtäviä tarkastellaan myös kansainvälisen ja monikulttuurisen yhteisön näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Virtuaalitoteutus Moodlessa: harjoitustehtävät, osallistuminen keskusteluihin, itsenäinen työskentely 79 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Yhteysopettaja

Kati Selvenius

Oppimateriaalit

Aarnikoivu, H. 2008. Esimiehenä arjessa. WSOYpro. Helsinki.
Ahonen, R. & Lohtaja-Ahonen, S. 2011. Palaute kuuluu kaikille. Infor. Helsinki.
Isokorpi, T. 2006. Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus. Jyväskylä.
Puro, J.-P. 2003. Työviestinnän kipupisteet. Infor. Helsinki.
Muu käytettävä materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arvioinnin kohteet

 1. perehtyminen opintojakson teemoihin
 2. vertaistyöskentely
 3. palautettavien tuotosten laatu

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelija osallistuu tehtäviin ja vertaispalautteen antamiseen. Aktiivisuudessa on kuitenkin paljon parannettavaa, ja raporttien sisällössä on runsaasti täydennettävää.  Opiskelija lipsuu ehkä myös aikataulussa, mutta palauttaa silti kaikki tehtävät.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti tehtäviin ja vertaispalautteen antamiseen. Raporttien sisällössä on hiukan täydennettävää, ja rajauksissa voi olla pieniä puutteita.  Opiskelija noudattaa aikataulua ja palauttaa kaikki tehtävät. Hän osoittaa omaksuneensa käsiteltävät asiat ja osaa myös jossain määrin soveltaa oppimaansa.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti tehtäviin ja antaa rakentavaa vertaispalautetta. Raporttien sisältö on hyvin pohdittua, järkevästi rajattua ja sujuvasti jäsenneltyä. Opiskelija noudattaa aikataulua ja palauttaa kaikki tehtävät. Hän osoittaa omaksuneensa käsiteltävät asiat ja osaa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointiperusteet

 1. tehtävät, vertaispalautteet ja aktiivisuus 50 %
 2. pohdintaessee 50 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown