Olet täällä

Esiintymistaito

Esiintymistaito

Tunnus: COM8LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Yritysviestinnän perusteet ja Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot -opintojaksot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy esiintymisen ja retoriikan aihealueisiin ja oppii suunnittelemaan ja pitämään tavoitteellisia liike-elämän puheita ja presentaatioita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuunnella ja puhua tarkoituksenmukaisesti liike-elämän esiintymistilanteissa
 • on harjaantunut suunnittelemaan puhe-esityksiä ja toteuttamaan niitä luontevasti ja persoonallisesti
 • tietää keinoja oman puheilmaisunsa ja esiintymisensä kehittämiseen ja lisää esiintymisvarmuuttaan.

Sisältö

 • minä viestijänä
 • esiintymisvarmuus ja esiintyjän karisma
 • esitykseen valmistautuminen
 • asiantuntijan vuorovaikutustaidot
 • tehokas presentointi: nonverbaliikka, äänenkäyttö ja havainnollistaminen
 • retoriikka; puheella vaikuttaminen
 • liike-elämän puhetilanteet; puheet ja tapakulttuuri
 • esiintyminen mediassa
 • puhe-esitysten ja esitystilanteiden havainnointi ja analysointi

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h (4 h/vk)
Itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöskentely 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opiskelu perustuu itsenäiseen työskentelyyn: esityksiin valmistautumiseen ja niiden pitämiseen. Lähitunneilla on opetus- ja arviointikeskusteluja, muuta pienryhmätyöskentelyä ja tuntikohtaisia harjoituksia. Esiintymistaidon harjoittelussa hyödynnetään myös videointia muun henkilökohtaisen ohjauksen tukena.

Yhteysopettajat

Sirkka Kortetjärvi-Nurmi,
Ritva Haapoja
Mia Snellman

Oppimateriaalit

Nieminen, M . 2009. Esiinny eduksesi .WSOY. Helsinki.
Karhu, M. 1997. Viesti vakuuttavasti. Infor. Helsinki.
Koskimies, R. 2002. Asiantuntijan esiintymistaito. Finn Lectura. Helsinki.
Tammivuori, K. 2000. Nauti esiintymisestä! Infor. Helsinki.
Torkki, J. 2006. Puhevalta. Kuinka kuulijat vakuutetaan. WSOY. Helsinki.
Tuntityöskentelyn materiaali, opiskelijoiden tuottamat teemaesitysraportit sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

1. esitykseen valmistautuminen
2. suullinen ilmaisu ja sanaton viestintä
3. havainnollistaminen
4. tavoitteen saavuttaminen ja vuorovaikutus yleisön kanssa
5. aktiivisuus ja osallistuminen

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja opintojakson työskentelyyn, mutta poissaoloja on jonkin verran. Hän suoriutuu hyväksyttävästi esiintymistaidon harjoituksista.

 Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja opintojakson työskentelyyn. Hän suoriutuu hyvin esiintymistaidon harjoituksista saavuttaen opintojakson ja itse asettamansa tavoitteet.

 Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti lähiopetukseen ja opintojakson työskentelyyn.  Hän suoriutuu erinomaisesti esiintymistaidon harjoituksista saavuttaen kiitettävästi  opintojakson ja itse asettamansa tavoitteet.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Suulliset esitykset 75 %
Aktiivinen osallistuminen ja palautteen antaminen 25 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown