Olet täällä

Sosiaalinen media tutuksi

Sosiaalinen media tutuksi

Opintojakson tunnus: COM8HH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittavat opinnot

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijalta edellytetään hyviä verkko-opiskeluvalmiuksia, mahdollisuutta tietokoneen käyttöön ja pääsyä verkkoon. Myös kuulokemikrofoni on tarpeen.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua yhteisölliseen mediaan sekä sen mahdollisuuksiin vuorovaikutuksen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Lisäksi tavoitteena on käyttötaitojen sekä tietämyksen ja ymmärryksen lisääminen:

  • Opiskelija tutkii ja pohtii yhteisöllistä mediaa ilmiönä.
  • Opiskelija opettelee käyttämään muutamia yleisiä sosiaalisen median työvälineitä.
  • Opiskelija tiedostaa yhteisöllisen median käyttömahdollisuuksia ja erityishaasteita omalla alallaan.

Sisältö

Opintojaksolla hyödynnetään pilvipalveluina käytettäviä ohjelmia ja tutustutaan sosiaaliseen mediaan tehtävien, annetun kirjallisuuden sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. Opintojaksolla pohditaan sosiaalisen median soveltuvuutta ja käyttötapoja oman alan opinnoissa ja työelämässä. Oppimispäiväkirjana käytetään blogia.

Työelämäyhteydet

Opintojakson tehtäviä peilataan omiin työtehtäviin ja -kokemuksiin sekä käyttömahdollisuuksiin ja haasteisiin omalla alalla.

Kansainvälisyys

Tehtäviä tarkastellaan myös kansainvälisestä ja monikulttuurisesta näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Verkkototeutus: webinaarit, verkkoluennot, verkkoaktiivisuus, sosiaalinen vertaistyöskentely, tehtävät ja pohdintaessee. Tenttiä ei ole.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Outi Valkki
Kati Selvenius

Oppimateriaalit

  • Kangaspunta, S. (toim.) 2011. Yksilöllinen yhteisöllisyys. Juvenes Print. Tampere.
  • Lähteenoksa, M. 2008. Viisas arki. Opas yhteisöllisyyteen. Info kustannus. Helsinki.
  • Mäkinen, M. 2009. Digitaalinen voimistaminen paikallisten yhteisöjen kehittämisessä. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
  • Muu opettajan suosittelema aineisto.

Arvioinnin kohteet

1. perehtyminen opintojakson teemoihin
2. vertaistyöskentely
3. yleinen aktiivisuus

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Kaikki tehtävät on palautettu, mutta opiskelijan työskentely on varsin haparoivaa. Hän osoittaa kuitenkin jossain määrin omaksuneensa käsiteltävät asiat. Tehtävien laadussa on runsaasti kohennettavaa. Opiskelija työskentelee melko aktiivisesti ja sitoutuneesti. Hän osoittaa omaksuneensa käsiteltävät asiat melko hyvin ja osaa jossain määrin myös soveltaa oppimaansa. Pohdinnoissa on käytetty laadukkaita lähteitä, ja vastaukset ovat kaikilta osin hyviä. Opiskelija työskentelee aktiivisesti ja sitoutuneesti. Hän osoittaa omaksuneensa käsiteltävät asiat erittäin hyvin ja osaa soveltaa oppimaansa erinomaisesti. Pohdinnoissa on käytetty laadukkaita lähteitä, ja vastaukset ovat kaikilta osin ansiokkaita. Myös vertaistyöskentely on sujuvaa.

Arviointiperusteet

1. tehtävät, vertaispalautteet ja aktiivisuus 50 %
2. pohdintaessee 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown