Olet täällä

Suomen kieli (S2) opintojen ja työelämän teksteissä

Suomen kieli (S2) opintojen ja työelämän teksteissä
 • Tunnus: COM8HH001
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: vapaasti valittavat opinnot
 • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on tarkoitettu niille suomenkielisissä koulutusohjelmissa opiskeleville, joiden äidinkieli ei ole suomi vaan jotka käyttävät suomea toisena kielenä (S2). Kurssille voivat osallistua myös englanninkielisten ohjelmien kansainväliset opiskelijat, joiden suomen kielen taito on tasolla B2 tai sitä parempi. Taitotasojen kuvaukset voi lukea osoitteesta http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/CEF/viitekehys.htm

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • parantaa valmiuksiaan kirjoittaa opinnoissa ja työssä tarvittavia tekstejä (mm. opinnäytetyö ja kypsyysnäyte, työsähköposti) harjaantumalla kirjoitetun, norminmukaisen yleiskielen käyttäjänä
 • tunnistaa kehittämistarpeet omassa kirjallisessa ilmaisussaan ja saa ohjausta kirjoittajana kehittymiseen
 • saa uusia valmiuksia jatkaa suomen kielen taidon kehittämistä itsenäisesti ammattiopintojen yhteydessä harjaantumalla havainnoimaan ammatti- ja tietotekstien kieltä, tekstilajeja ja tyyliä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään sellaisia kielen ja tyylin piirteitä, jotka ovat suomen kielessä usein hankalia ei-äidinkielisille kirjoittajille. Huomiota kiinnitetään muun muassa oikeinkirjoitukseen, muoto- ja lauserakenteisiin sekä kielen tilanteiseen vaihteluun, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon eroon.  Opintojaksolla harjaannutaan oman koulutusalan tekstien lukemiseen, analysointiin ja selostamiseen.

Keskeiset teemat:

 • asiatyyli
 • kielen tilanteinen vaihtelu kirjallisessa viestinnässä
 • rakenneharjoitukset
 • keskeiset oikeakielisyysohjeet
 • tilastojen pohjalta kirjoittaminen
 • referointi
 • kieltä koskevan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • kielenkäytön oppaiden ja muiden apuneuvojen hyödyntäminen tekstin laadinnassa ja kieliasun viimeistelyssä

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso on verkkokurssi, joka kestää yhden jakson ajan. Kirjoitusharjoitukset ovat yksilötehtäviä, ja ne suoritetaan kurssin aikataulun mukaisesti. Opiskelijat saavat opettajalta sekä henkilökohtaista palautetta että ryhmäpalautetta ja muilta opiskelijoilta vertaispalautetta. Opiskelijat antavat itse palautetta oman pienryhmänsä muille jäsenille. Työskentelyyn täytyy varata noin 10 tuntia viikossa.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Taija Hämäläinen

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali
Haaga-Helian harjoitustöiden raportointiohjeet

Arviointi

Jatkuvan näytön perusteella kurssin suoritus on joko hyväksytty tai hylätty. Hyväksytty-merkinnän saaminen edellyttää kaikkien kirjallisten tehtävien tekemistä hyväksytysti sekä aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin ja -työskentelyyn.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown