Olet täällä

Markkinointiviestinnän projektityöt

Markkinointiviestinnän projektityöt

Tunnus: COM4LH008
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut mainonnan ja yritysviestinnän pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Mainos- ja viestintäalan projektit.

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kansallisia ja kansainvälisiä markkinointiviestinnän projekteja. Opiskelija hallitsee tapahtuman järjestämiseen liittyvät toimenpiteet kokonaisvaltaisesti suunnittelusta käytännön toteuttamiseen ja jälkitoimenpiteisiin.

Sisältö

  • Mainostyöprojektit
  • Visuaalinen markkinointi
  • Toimipaikkamainonta
  • Messut
  • Näyttelyt

Työelämäyhteydet

Yritysvierailut/vierailijaluennot, toimeksiantoon perustuva projektityö (lähtökohtaisesti yhdessä toisen B2-moduulin opintojakson kanssa)

Kansainvälisyys

Opintojakson projektityö voidaan toteuttaa myös kansainvälisesti toimivan yrityksen toimeksiannosta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen opiskelu 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Anne Korkeamäki
Pauli Lindström

Oppimateriaalit

Isohookana H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. WSOYPro. Helsinki.
Stevens, R. 2005. Trade Show and Event Marketing: Plan, Promote, and Profit. Thomson.
Van der Wagen, L. & Carlos, B. 2005. Event Management. Pearson.
Toimeksiantokohtainen materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

1. projektin suunnittelu, toteutus ja tulokset
2. aktiivisuus ja osallistuminen

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelija on mukana projektissa ja suorittaa hänelle osoitetut tehtävät. Hän ottaa hyvin vähän vastuuta tehtävistä ja projektin kokonaisuudesta.  Hänen pitäisi tarttua tehtäviin huomattavasti rohkeammin ja osallistua aktiivisemmin yhteiseen keskusteluun ja ideointiin.

Opiskelija osallistuu projektin suunnitteluun ja toteutukseen toimeksiannon mukaisesti ja kantaa oman vastuunsa tehtävistä hyvin. Hän voisi ottaa hieman enemmän vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena, ja hän voisi kannustaa muita opiskelijoita vieläkin aktiivisemmin ja rohkeammin.

Opiskelija osallistuu projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen aktiivisesti ja innostuneesti. Hän kantaa oman vastuunsa tehtävistä kiitettävästi ja ottaa myös oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena. Hän antaa erittäin kannustavaa ja rakentavaa palautetta muille opiskelijoille.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektityö 100 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown