Olet täällä

Ulkoinen viestintä ja mediasuhteet

Ulkoinen viestintä ja mediasuhteet

Tunnus: COM4LH005
Laajuus: 3 op 
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut mainonnan ja yritysviestinnän pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Mainos- ja viestintäalan projektit.

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää yrityksen sidosryhmäviestintää sekä toteuttaa ulkoista viestintää yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Hän tuntee median toimintatavat. Lisäksi opiskelija osaa johtaa yrityksen ulkoista sidosryhmäviestintää tehokkaasti ja suunnitelmallisesti.

Sisältö

  • Sidosryhmäanalyysi
  • Mediasuhteet ja toimittajan työnkuva
  • Asiakas- ja jäsenviestintä
  • Kriisiviestintä
  • Yhteiskuntavastuun viestintä
  • Talous- ja sijoittajaviestintä
  • Ulkoiset viestintäpalvelut
  • Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään työelämälähtöinen projektityö (lähtökohtaisesti yhdessä toisen B2-moduulin opintojakson kanssa).

Kansainvälisyys

Opintojaksolla tarkastellaan myös kansainvälisten ja monikulttuuristen yritysten viestintää.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen opiskelu 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Kirjalliset tehtävät
Itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä
Projektityö
Opintokäynti
Vierailuluento

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Sirkka Kortetjärvi-Nurmi
Mia Snellman

Oppimateriaalit

Forssell, J. 2011. Hyvät mediasuhteet. 2 painos. Docendo. Jyväskylä.
Juholin, E. 2013. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. Sivut 227–412. Management Institute of Finland MIF. Helsinki.
Juholin, E. & Kuutti, H. 2003. Mediapeli – anatomia ja keinot. Inforviestintä. Helsinki.
Korpiola, L. 2011. Kriisiviestintä digitaalisessa julkisuudessa. Infor. Helsinki.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

1. yrityksen ulkoisen viestinnän kokonaisuuden tunteminen
2. ulkoisten sidosryhmäviestien laatiminen
3. projektinhallinta ja siitä raportoiminen
4. aktiivisuus ja osallistuminen

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tentti on suoritettu hyväksytysti. Opiskelijan ulkoisille sidosryhmille laatimat viestit on palautettu, mutta täydennettävää ja muokattavaa on jäänyt runsaasti.  Opiskelija osallistuu vaihtelevasti tehtävien tekemiseen ja tiimityöskentelyyn ja antaa jonkin verran vertaispalautetta muille opiskelijoille. Joidenkin asioiden omaksuminen on edelleen kesken. Tuotoksien suunnittelussa ja toteutuksessa on melko paljon puutteita. Opiskelija hallitsee ulkoisen viestinnän tietoperustan ja peruskäsitteet melko hyvin. Tentin arvosana on vähintään kaksi ja puoli. Opiskelijan ulkoisille sidosryhmille laatimat viestit ovat selkeitä ja ilmaisutavoiltaan melko hyvin yrityksen strategisia tavoitteita tukevia. Hän osallistuu aktiivisesti tiimitehtäviin. Hän antaa melko laadukasta vertaispalautetta muille opiskelijoille. Hän osoittaa omaksuneensa käsiteltävät asiat ja osaa myös melko hyvin soveltaa oppimaansa. Tuotokset ovat hyvin suunniteltuja ja toteutettuja, mutta niiden viimeistelyssä on vielä puutteita. Opiskelija hallitsee ulkoisen viestinnän tietoperustan ja peruskäsitteet erinomaisesti. Tentin arvosana on vähintään neljä. Opiskelijan ulkoisille sidosryhmille laatimat viestit ovat erittäin selkeitä ja ilmaisutavoiltaan oikein hyvin yrityksen strategisia tavoitteita tukevia. Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti tiimitehtäviin. Hän antaa erittäin taitavaa ja laadukasta vertaispalautetta muille opiskelijoille. Hän osoittaa omaksuneensa käsiteltävät asiat erittäin hyvin ja osaa soveltaa oppimaansa erinomaisesti. Kaikki tuotokset ovat kiitettävän taidokkaasti suunniteltuja ja toteutettuja sekä erittäin huolellisesti viimeisteltyjä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektityö 50 %
Tentti ja tehtävät 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown