Olet täällä

Visuaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu

Visuaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu

Tunnus: COM4LH002A
Laajuus: 6 op. (162 h)
Ajoitus: 3.–7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut mainonnan ja yritysviestinnän pakolliset perus- ja ammattiopinnot.
Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Työskentely
mainos- ja viestintätoimistossa.

Oppimistavoitteet

Opiskelijalla on visuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun perustiedot ja -taidot. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa mainonnan ja yritysviestinnän materiaaleja toimeksiannosta painovalmiiksi tuotteeksi asti. Opiskelija osaa käyttää alan yritysten palveluja.

Sisältö

  • Painotuotteen toimeksianto (briiffi), suunnittelu ja toteutus
  • Typografia
  • Sommittelu
  • Taitto
  • Kuvan ilmaisukeinot
  • Värit
  • Kuvankäsittelyohjelma
  • Sivuntaitto-ohjelma
  • Kirjapainoyhteydet

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla osallistutaan Sanomalehtien liiton sanomalehti-ilmoituskilpailuun tai johonkin muuhun vastaavaan kilpailuun.

Opetus- ja oppimismenetelmät

lähiopinnot ja tentit 32 h
itsenäinen opiskelu 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Sirkka Kortetjärvi-Nurmi
Graham Hill

Oppimateriaalit

Huovila, T. 2006. ”look”. Visuaalista viestisi. Inforviestintä. (tenttikirja)

Opetusmonisteet

Oheismateriaali:
Paananen, P. 2010. Photoshop CS5 – kuvankäsittely. WSOYpro Oy, Docendo-tuotteet.
Paananen, P. 2010. InDesign CS5 – julkaisun tekeminen. WSOYpro. Helsinki.
Itkonen, M. 2007. Typografian käsikirja. 3., tarkistettu ja laajennettu painos. RPS-yhtiöt.
Korpela, Jukka K. 2010. Verkkojulkaisun typografia. RPS-yhtiöt.
Koskinen, P. 2001. Hyvä painotuote. Inforviestintä.
Loiri, P. & Juholin, E. 2002. Huom! Visuaalisen viestinnän käsikirja. 1–3. painos. Inforviestintä.
Luukkonen, J. 2010. Katso. Näe. Kuvittele. – Visuaalisia avaimia bisnesluovuuteen. Inforviestintä.
Rantanen, L. 2007. Mistä on hyvät lehdet tehty? Visuaalisen journalismin keittokirja. Hill and Knowlton Finland cop.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

1. visuaalisen viestinnän teorian osaaminen
2. sivuntaitto- ja kuvankäsittelyohjelman hallitseminen
3. harjoitukset ja projektityö

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa mainonnan ja yritysviestinnän materiaaleja toimeksiannosta painovalmiiksi tuotteeksi asti. Projektityö ja harjoitukset ovat sekä teknisesti että visuaalisesti tyydyttävän hyvin toteutettuja. Opiskelija hallitsee jotkut osa-alueet paremmin kuin toiset. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa mainonnan ja yritysviestinnän materiaaleja toimeksiannosta painovalmiiksi tuotteeksi asti. Projektityö ja harjoitukset ovat teknisesti hyvin toteutettuja ja osoittavat opiskelijan pystyvän visuaalisesti luoviin ratkaisuihin. Opiskelija hallitsee jotkut osa-alueet paremmin kuin toiset. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa mainonnan ja yritysviestinnän materiaaleja toimeksiannosta painovalmiiksi tuotteeksi asti. Projektityö ja harjoitukset ovat sekä teknisesti että visuaalisesti erittäin hyvin toteutettuja ja osoittavat opiskelijan pystyvän erittäin luoviin ja oivaltaviin ratkaisuihin. Opiskelija on valmis jatkuvasti kehittämään itseään kaikilla osa-alueilla.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

1. teoriatentti 25 %
2. kuvankäsittelyn tentti 25 %
3. taittotehtävä 25 %
4. harjoitukset ja projektityö 25 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown