Olet täällä

Markkinointiviestinnän suunnittelu

Markkinointiviestinnän suunnittelu

Tunnus: COM3LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso toteutetaan yhdessä opintojakson BUS3LH003C Projektijohtaminen kanssa. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Viestinnän strateginen suunnittelu.

Oppimistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • osaa hyödyntää digitaalisuutta markkinointiviestinnän suunnittelun eri vaiheissa
 • osaa laatia tavoitteellisia integroidun markkinointiviestinnän suunnitelmia
 • ymmärtää tarinoiden ja mielikuvien merkityksen brändin rakentamisessa
 • osaa analysoida, suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrityksen mainontaa ja myynninedistämistä yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti

Sisältö

 • Digitaalisuus osana markkinointiviestinnän suunnittelua
 • Brändin rakentaminen
 • Ostokäyttäytyminen
 • Markkinointiviestinnän tutkimus
 • Integroitu markkinointiviestintä
 • Markkinointiviestinnän strateginen suunnittelu
 • Markkinointiviestinnän keinot ja toteutus

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla toteutetaan rajattu markkinointiviestinnän suunnittelun asiakasprojekti yrityksen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys

Markkinointiviestintää tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan organisaation näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 47 h
Oman oppimisen arviointi 1h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Anne Korkeamäki
Tuula Ryhänen

Oppimateriaalit

Clow, K. & Baack, D. 2009. Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications. 4th ed. Pearson/Prentice Hall.
Fill, C. 2009. Marketing Communications. Interactivity, communities and content. 5th ed. Pearson/Prentice Hall.
De Pelsmacker, P. & Geuens, M. & van den Bergh, J. 2007. Marketing Communications: A European Perspective. 3rd ed. Pearson/Prentice Hall.
Lindroos, S., Nyman, G. & Lindroos, K. 2005. Kirkas brandi. Miten suomalainen tuote erottuu, lisää arvoaan ja perustelee hintansa. WS Bookwell. Porvoo.
Raninen, T. & Rautio, J. 2003. Mainonnan ABC. WSOY. Helsinki.
Isohookana H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. WSOYPro. Helsinki.
Vierula M. 2009. Markkinointi, myynti ja viestintä. Suuri integraatiokirja. Talentum.
Vuokko, P. 2003. Markkinointiviestintä merkitys, vaikutus ja keinot. WS Bookwell Oy. Porvoo.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama aineisto.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Ymmärtää asiakaskäyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä joltakin osin.
Ymmärtää asiakastiedon merkityksen arvontuotannon perustana joiltakin osin.
Hallitsee ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät joiltakin osin.
Tuntee digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasvuorovaikutuksessa joiltakin osin.

Ymmärtää asiakaskäyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä.
Ymmärtää asiakastiedon merkityksen arvontuotannon perustana.
Hallitsee ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät.
Tuntee digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasvuorovaikutuksessa.

Ymmärtää erittäin hyvin asiakaskäyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä.
Ymmärtää asiakastiedon merkityksen arvontuotannon perustana erittäin hyvin.
Hallitsee erittäin hyvin ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät.
Tuntee erittäin hyvin digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasvuorovaikutuksessa.

Taidot

Osaa analysoida asiakaskäyttäytymistä ja tehdä sen pohjalta markkinointitoimenpiteisiin liittyviä päätöksiä joiltakin osin.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida integroituja, monikanavaisia, asiakaskohtaamisia joiltain osin.
Osaa segmentoida ja profiloida asiakaskantaa kannattavuusnäkökulmasta joiltain osin.

Osaa analysoida asiakaskäyttäytymistä ja tehdä sen pohjalta markkinointitoimenpiteisiin liittyviä päätöksiä.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida integroituja, monikanavaisia, asiakaskohtaamisia.
Osaa segmentoida ja profiloida asiakaskantaa kannattavuusnäkökulmasta.

Osaa analysoida asiakaskäyttäytymistä ja tehdä sen pohjalta markkinointitoimenpiteisiin liittyviä päätöksiä erinomaisesti.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida integroituja, monikanavaisia, asiakaskohtaamisia erinomaisesti.
Osaa segmentoida ja profiloida asiakaskantaa kannattavuusnäkökulmasta erinomaisesti.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektityö ja itsenäinen työskentely 50 %
Tentti 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown