Olet täällä

Mediasuunnittelu

Mediasuunnittelu

Tunnus: COM3LH003
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot Markkinointiviestinnän suunnittelu COM3LH001 ja Yritysviestinnän suunnittelu COM3LH002. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Viestinnän strateginen suunnittelu.

Oppimistavoitteet

Opiskelija perehtyy kansalliseen ja kansainväliseen mediakenttään. Hän osaa valita oikeat mediat tavoitteen, kohderyhmän, sanoman ja markkinatilanteen mukaan. Opiskelija tuntee mediatoimistojen palvelut ja osaa käyttää niitä tehokkaasti ja tuloksellisesti. Opiskelija ymmärtää mediavalintojen ja mediasuunnittelun tärkeyden viestin perille saamiseksi ja sisäistää mittaamisen merkityksen mediavalintojen tehokkuuden arvioinnissa.

Sisältö

  • Medioiden roolit ja ominaisuudet
  • Medioiden kulutus ja kohderyhmät
  • Median vaikutus sanomaan
  • Hinnoittelu
  • Mediasuunnittelu ja mediavalinta
  • Mediatoimistojen palvelut
  • Mainonnan tehon mittaus

Työelämäyhteydet

Yritysvierailut/vierailijaluennot, yrityksen toimeksiantoon perustuva projektityö.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla tarkastellaan mediasuunnittelua myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Tarja Autio
Tuula Ryhänen

Oppimateriaalit

Kelley, L. & Jugenheimer, D. 2008. Advertising Media Planning: A Brand Management Approach. 2nd Edition. E.M. Sharpe.

Muu opettajan jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 50 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee joiltain osin markkinointiviestinnän kanavat ja mainonnan perustutkimukset.
Ymmärtää mediasuunnitteluproses-sin joiltain osin.
Ymmärtää kohderyhmän, tavoitteiden ja budjetin merkityksen mediasuunnittelussa joiltain osin.

Tuntee markkinointiviestinnän kanavat ja mainonnan perustutkimukset.
Ymmärtää mediasuunnitteluprosessin.
Ymmärtää kohderyhmän, tavoitteiden ja budjetin merkityksen mediasuunnittelussa.

Tuntee erittäin hyvin markkinointiviestinnän kanavat ja mainonnan perustutkimukset.
 Ymmärtää mediasuunnitteluprosessin erittäin hyvin.
 Ymmärtää kohderyhmän, tavoitteiden ja budjetin merkityksen mediasuunnittelussa erittäin hyvin.

Taidot

Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediasuunnitelmia joiltain osin.
 Osaa ottaa huomioon positioinnin ja peruslupauksen mediasuunnittelun lähtökohtana joiltain osin.
Osaa ottaa huomioon brändin rakentamisen ja kehittämisen mediasuunnittelussa joiltain osin.

Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediasuunnitelmia.
 Osaa ottaa huomioon positioinnin ja peruslupauksen mediasuunnittelun lähtökohtana.
 Osaa ottaa huomioon brändin rakentamisen ja kehittämisen mediasuunnittelussa.

Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediasuunnitelmia erinomaisesti.
 Osaa ottaa huomioon positioinnin ja peruslupauksen mediasuunnittelun lähtökohtana erinomaisesti.
 Osaa ottaa huomioon brändin rakentamisen ja kehittämisen mediasuunnittelussa erinomaisesti.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
 Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
 Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
 Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Työelämälähtöinen projektityö ja osallistuminen vierailijaluennoille 50 %
Tentti 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown