Olet täällä

Viestintä- ja esiintymistaidot

Viestintä- ja esiintymistaidot

Tunnus: COM2LK001
Laajuus: 3 op yht. 80 t
Ajoitus: 2. vuoden syksy, periodi 5
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

ACC2LK002, Tilinpäätös ja tunnuslukuanalyysi
FIE2LK001, Rahoituksen suunnittelu
FIE2LK002, Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida, tuottaa ja esittää erilaisia sijoittajasuhteisiin liittyviä presentaatioita, jotka visuaalisesti ja sisällöllisesti tukevat yrityksen profiilia. Opiskelija tuntee omat, kohderyhmäviestintätilanteisiin liittyvät vahvuutensa ja kehittämistarpeensa.

Sisältö

Teemat

  • Puheviestintätilanne ja henkilökohtainen esiintymisvarmuus
  • Yrityskuvatavoitetta tai yritysbrändiä tukeva viestintä
  • Sijoittajaviestintä ja erilaiset presentaatiotilanteet
  • Presentaation valmistelu ja sisältöelementit
  • Presentaation visuaalinen ja sisällöllinen suunnittelu
  • Presentaatiotilanne

Tehtävät

  • Omien esiintymisvalmiuksien analysointi ennen ja jälkeen videoidun esiintymisen
  • Presentaation tuottaminen ja kommentointi
  • Osallistuminen vierailuluentoon/yritysvierailuun ja yrityksen presentaation analysointi

Työelämäyhteydet

Opiskelijaryhmä (4 - 5 henkilöä) valitsee joko rahoitusalan tai muun alan yrityksen ja perehtyy, analysoi ja kommentoi sen sijoittajaviestintään liittyvän presentaatiomateriaalin.  Opiskelijaryhmä laatii sijoittajaviestintään liittyvän presentaation joko rahoitusalan tai muun alan yritykselle.

Opiskelijat osallistuvat rahoitusalan kansainvälisen ir-asiantuntijan vierailuluennolle.

Oppimateriaali

Lammi. O 2009. Vaikuta visuaalisesti! Laadi selkeä esitys.
Mars, M., Virtanen M. ja Virtanen O. 2000. Sijoittajaviestintä työkaluna. Oy Edita  Ab. Helsinki.
Aulanko M. 1999. Rohkeasti puhumaan. WSOY. Juva
Tammivuori, K. 2000. Nauti esiintymisestä. Otavan kirjapaino  Oy. Keuruu.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Mia Snellman

Opetus- ja oppimismenetelmät

Oppimisalustana on Moodle.
Luennot, analyysiharjoitukset ja videoidut, suulliset esitykset

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 80 h opiskelijan työtä.

Lähiopetus 30 h (4 h / vko)
Kirjallinen koe 3 h
Itsenäinen työskentely 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Pesentaation visuaalinen materiaali  40 %
Suulliset esitykset ja analyysit  60 %
Tehtävät on palautettava sovittuna aikana.
Myöhästynyt työ on arvosanaltaan T1.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown