Olet täällä

Monikulttuurinen työyhteisöviestintä

Monikulttuurinen työyhteisöviestintä
 • Tunnus: COM1TA012
 • Laajuus: 5 op
 • Ajoitus: 1. lukukausi, 2. periodi
 • Kieli: suomi/englanti
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysehtoja tai sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuviestinnän tärkeyden ja haluaa kehittyä viestintä- ja vuorovaikutustaidoissaan sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Opiskelija tuntee viestinnän merkityksen nykypäivän  kansainvälisissä organisaatioissa
 • Opiskelija tuntee globaalien kultuurien dimensiot ja osaa sijoittaa oman kulttuurinsa universaaleissa systeemeissä.
 • Opiskelija ymmärtää, kuinka saavuttaa monikulttuuriset synergiaedut yksilö- ja yhteisötasolla.

Sisältö

 • Monikulttuurisen viestinnän luonne; kulttuurin käsite, universaalit systeemit, erilaiset kulttuuriarvot ja kulttuurien väliset ristiriidat
 • Sanaton ja sanallinen viestintä
 • Liike-elämän ja sosiaalisen elämän tavat eri kulttuureissa, etiketti
 • Kulttuurienväliset neuvottelut ja virtuaaliset kokoukset

Tehtävät ja kurssin ohjelma

 • Kurssin sisällön esittely ja opiskelijoiden jakaminen tiimeihin.
 • Keskustelu kulttuuri-käsitteestä (maailmanlaajuinen kulttuuri, paikallinen, maantieteellinen, demograafinen; alakulttuurit ja ryhmien kulttuurit)
 • Yksilöllinen suullinen tai kirjallinen tehtävä ”Minun kulttuurikonfliktini” (Oman kulttuurishokkikokemuksen kuvaileminen, sopeutumisprosessin dynamiikan ymmärtäminen, etnosentrismin ja stereotypian käsitteet)
 • Tiimitehtävä: Asiantuntijaluennon katsominen ja analysointi ryhmässä. Suomalaisen kulttuurin vertaaminen ja arviointi jonkin muun kulttuurin ja sen arvojen kanssa
 • Tiimitehtävä: Koulutusvideon tekeminen valitun maan työyhteisöviestinnästä tai työskentelykulttuurista
 • Tiimitehtävä: Vertailevan raportin kirjoittaminen kahden eri maan kulttuurista sovitusta näkökulmasta
 • Tiimitehtävä: Videon laatiminen tai suullinen esitys kulttuuriraportin pohjalta
 • Yksilötyö: Vertaisarviointi oman ryhmän työskentelystä

Oppimateriaali

 • Haaga-Helian raportointiohjeet
 • Opettajan ilmoittama ja jakama materiaali
 • Geert Hofsteden verkkomateriaali
 • Richard D. Lewis: When cultures Collide – Leadin Across Cultures

Työelämä- ja yritysyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan yrityselämän edustajia vierailuluennoitsijoina.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Verkko-opetus perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen, jossa opiskelijat tekevät runsaasti erilaisia vuorovaikutusharjoituksia opettajan toimiessa pienryhmien tukena. Kurssilla tehdään myös runsaasti harjoituksia itsenäisesti ja ryhmässä verkkoympäristössä. Kurssin tehtävissä hyödynnetään mahdollisuuksia soveltaa omista työkokemuksista kertyneitä tietoja. Opiskelijan oman viestintämyönteisyyden herääminen on oppimisen perusta.

Kansainvälisyys

Kulttuuritietouden lisääminen ja omien viestintätaitojen ymmärtäminen ja niiden kartuttaminen on kansainvälisen vuorovaikutuksen onnistumisen keskeinen perusta. Omien viestintävalmiuksien parantaminen ja oman kielellisen taustan ymmärtäminen on keskeistä kansainvälisen osaamisen rakentumisessa.

Arviointiperusteet

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1

Opiskelija tuntee osittain kulttuureihin liittyviä arvoja sekä viestintään ja kulttuuriin liittyviä piirteitä. Työn laatu ja osallistuminen on epätasaista.

Arvosana 3

Opiskelija tuntee kulttuureihin liittyviä arvoja sekä viestintään ja kulttuuriin liittyviä piirteitä. Työn laatu on hyvä ja osallistuminen on aktiivista.

Arvosana 5

Opiskelija tuntee erinomaisesti kulttuureihin liittyviä arvoja sekä viestintään ja kulttuuriin liittyviä piirteitä. Työn laatu on hyvä ja osallistuminen on aktiivista.

Valmistautuminen ennakkoon, tehtävien palautus aikataulussa ja aktiivinen osallistuminen tiimi- ja verkkotyöskentelyyn vaikuttavat arviointiin.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Yksilö-, ryhmä- ja paritehtävät