Olet täällä

Urheilijapolun kehittäminen

Urheilijapolun kehittäminen

Tunnus: COA2SV002

Laajuus: 5 OP

Ajoitus: Lukukaudet 1-4

Kieli: Suomi

Opintojakson taso: Syventävät opinnot  

Opintojakson tyyppi: Pakollinen

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida oman urheilijansa/joukkueensa kehitysvaiheen ja tietää eri kehitysvaiheisiin liittyvät vaatimukset. Hän osaa johtaa urheilijan (ja joukkueen) kokonaisvaltaista valmennusprosessia niin, että kilpailusuorituksessa tapahtuu kehitystä huomioiden urheilijan kasvu- ja kehitystarpeet. Opiskelija pystyy vaikuttamaan urheilijan ja joukkueen toimintaympäristöön ja sidosryhmiin niin, että urheilijaura on tasapainossa muun elämän kanssa. Hän pystyy yhdessä urheilijan kanssa luomaan positiivisen ja omatoimisuuteen tähtäävän harjoitusilmapiirin.

 

Sisältö:

  • Urheilijan profilointi ja urakehitys
  • Pitkän tähtäimen harjoitus- ja kilpailusuunnitelma
  • Motivaatioilmasto
  • Valmentautumisen toimintaympäristö

 

Lähtötaso ja yhteys muihin opintojaksoihin: Ei edeltäviä opintoja.

 

Arviointi: Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arvosana 1

Tunnistaa urheilijansa ominaisuudet ja kilpailusuorituksen vaatimukset sekä oman lajinsa toimintaympäristöön liittyviä asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Valmennettava urheilija arvioi osallistumistaan oman uransa suunnitteluun vähäiseksi.

Arvosana 3

Tunnistaa urheilijansa ominaisuudet ja niiden yhteyden kilpailusuoritukseen. Osaa hyödyntää valmennustyössään oman lajinsa toimintaympäristöön liittyviä asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Valmennettava urheilija arvioi osallistumistaan oman uransa suunnitteluun merkittäväksi.

Arvosana 5

Pystyy kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kehittämään urheilijan ominaisuuksia kilpailusuorituksen ja urheilijan kehitysvaiheen vaatimalla tavalla. Pystyy rakentamaan urheilijansa harjoittelua ja kilpailemista tukevan asiantuntija- ja sidosryhmäverkoston. Valmennettava urheilija arvioi osallistumistaan oman uransa suunnitteluun optimaaliseksi.

 

Työelämäyhteydet: Opiskelija tekee yhteistyötä oman työnantajansa, paikallisten yhteistyökumppaniensa ja valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kanssa.

 

Kansainvälisyys: Opintojen aikana opiskelija tekee yhteistyötä kansaivälisten urheilujärjestöjen ja oman toimialueensa kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 

Oppimistavat: Tämän opintojakson osaamistavoitteet saavutetaan pääsääntöisesti omassa työssä oppimalla ja työelämäprojekteihin tai muihin projekteihin osallistumalla. Muut alla olevat oppimistavat täsmentyvät opintojen edetessä:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
c. Verkkototeutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.
 

Vastuuopettajat: Kari Savolainen ja Timo Vuorimaa