Olet täällä

Urheilijalähtöinen valmennus

Urheilijalähtöinen valmennus

Tunnus: COA2SV001

Laajuus: 10 OP

Ajoitus: Lukukaudet 1-4

Kieli: Suomi

Opintojakson taso: Syventävät opinnot  

Opintojakson tyyppi: Pakollinen

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee käytännön valmennustoiminnassaan valmennusprosessin eri vaiheet; suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja arvioinnin. Hän osaa toimia urheilijan kehittymiseen tähtäävässä kokonaisvaltaisessa valmennusprosessissa niin, että urheilijan itsenäisyys, omatoimisuus, vastuunotto ja ymmärrys omasta toiminnastaan kasvavat. Opiskelija tuntee lajinsa kansallisen ja kansainvälisen valmennuksen toimintaympäristöt ja niihin liittyvät vaatimukset. Hän pystyy toimimaan vaativissa kansallisissa ja kansainvälisissä valmennuksen toimintaympäristöissä asiantuntijana ja valmentajana ja tuntee urheilun tuki- ja asiantuntijaverkostot hyödyntäen niitä omassa käytännön valmennustoiminnassaan.

 

Sisältö:

-      Kilpa- ja huippu-urheilun etiikka ja antidoping

-     Valmennusprosessien suunnittelu, toteutus ja arviointi käytännön valmennustoiminnassa

-     Urheilijalähtöinen valmennus

-     Kansainvälinen kilpa-ja huippu-urheiluvalmennus

 

Lähtötaso ja sidonnaisuus muihin opintojaksoihin: Ei Edeltäviä opintoja.

 

Arviointi: Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arvosana 1

Pystyy suunnittelemaan oman lajinsa urheilijan ja joukkueen päivittäisen harjoitus- ja kilpailusuunnitelman ja toteuttamaan ja seuraamaan osia urheilijan ja joukkueen harjoitus- ja kilpailusuunnitelmasta. Pystyy arvioimaan ja analysoimaan osia yksittäisen urheilijan ja joukkueen valmennusprosessista. Tuntee oman lajinsa kansalliset ja kansainväliset vaatimukset tyydyttävästi. Valmennettava urheilija arvioi oman osallistumisensa  valmennusprosessiin vähäiseksi.

Arvosana 3

Pystyy osallistamaan urheilijaa tämän päivittäisen valmennussuunnitelman laatimisessa. Pystyy toteuttamaan, seuraamaan ja analysoimaan urheilijan ja joukkueen valmennusprosessia yhdessä urheilijan kanssa. Tuntee oman lajinsa kansalliset ja kansainväliset vaatimukset hyvin. Valmennettava urheilija arvioi oman osallistumisensa valmennusprosessiin merkittäväksi.

Arvosana 5

Pystyy yhdessä urheilijan kanssa laatimaan urheilijan kasvua ja kehittymistä tukevan valmennussuunnitelman. Pystyy kokonaisvaltaisesti toteuttamaan, seuraamaan ja analysoimaan urheilijan ja joukkueen valmennusprosessia yhdessä urheilijan kanssa. Pystyy toimimaan vaativissa valmentajatehtävissä kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissa. Valmennettava urheilija arvioi oman osallistumisensa valmennusprosessiin optimaaliseksi.  

 

Työelämäyhteydet: Opiskelija tekee yhteistyötä oman työnantajansa, paikallisten yhteistyökumppaniensa ja valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kanssa.

 

Kansainvälisyys: Opintojen aikana opiskelija tekee yhteistyötä kansainvälisten urheilujärjestöjen ja oman toimialueensa kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 

Oppimistavat: Tämän opintojakson osaamistavoitteet saavutetaan pääsääntöisesti omassa työssä oppimalla ja työelämäprojekteihin tai muihin projekteihin osallistumalla. Muut alla olevat oppimistavat täsmentyvät opintojen edetessä:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
c. Verkkototeutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.
 

Vastuuopettajat: Kari Savolainen ja Timo Vuorimaa